ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Wed, 11/14/2018 - 04:29 -- competition

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္  ၁၀၆/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္)

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။         ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ယွဥ္ျပိဳင္မွႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ) တို့အရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍   "ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္" ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-

            (က)      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး                                      ဥကၠဌ

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( ခ )      ဦးသန္းေမာင္                                               ဒုတိယဥကၠဌ

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( ဂ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                       အဖြဲ႔၀င္

                        စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာန

            (ဃ)      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( င )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန

                        ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( စ )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒစိစစ္အႀကံျပဳေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

            (ဆ)      ဦးသုတေအာင္                                              အဖြဲ႔၀င္

                        စီးပြားေရးပညာရွင္

            ( ဇ )      ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္                                        အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( စ် )     ေဒၚေအးေအးသိန္း                                         အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            (ည)      ဦးေအးဟန္                                                  အဖြဲ႔၀င္

                        ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

                        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္

                        စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

            ( ဋ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                  အတြင္းေရးမွဴး

                        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

၂။         ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။