မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 11/14/2018 - 04:29 -- competition

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  ၁၀၆/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။         ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ယှဉ်ပြိုင်မှှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍   "မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်" ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

            (က)      ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး                                      ဥက္ကဌ

                        စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

            ( ခ )      ဦးသန်းမောင်                                               ဒုတိယဥက္ကဌ

                        ဥပဒေပညာရှင်

            ( ဂ )      ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                       အဖွဲ့ဝင်

                        စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

                        စက်မှှုဝန်ကြီးဌာန

            (ဃ)      ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                              အဖွဲ့ဝင်

                        အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

                        ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

            ( င )      ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                              အဖွဲ့ဝင်

                        ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

                        ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

            ( စ )      ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                              အဖွဲ့ဝင်

                        ဥပဒေစိစစ်အကြံပြုရေးဦးစီးဌာန

                        ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

            (ဆ)      ဦးသုတအောင်                                              အဖွဲ့ဝင်

                        စီးပွားရေးပညာရှင်

            ( ဇ )      ဒေါ်မြတ်မြတ်ကျော်                                        အဖွဲ့ဝင်

                        ဥပဒေပညာရှင်

            ( ဈ )     ဒေါ်အေးအေးသိန်း                                         အဖွဲ့ဝင်

                        ဥပဒေပညာရှင်

            (ည)      ဦးအေးဟန်                                                  အဖွဲ့ဝင်

                        ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်

                        ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်

                        စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်

            ( ဋ )      ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                  အတွင်းရေးမှူး

                        ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                        စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၂။         ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်။