ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၈၀၀၀) ကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စားသံုးရန္ မသင့္ဟု ေၾကညာ၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ကိစၥ

Thu, 04/25/2019 - 06:27 -- dotadmin

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages