ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို့သည္႕ ကြမ္းသီးျခမ္းအား ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွတားျမစ္

Wed, 03/07/2018 - 09:01 -- admin_ygn

         ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ အစား အေသာက္ႏွင့္ သြင္းကုန္ဌာနသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွတင္ပို႔သည့္ ကြမ္းသီးျခမ္း ကုန္ ပစၥည္း(SupariHalf-BetelNut) အေပၚ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ တားျမစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ ၎င္းစားေသာက္ ကုန္အမ်ဳိးအစားသည္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းရန္ တားျမစ္ထား သည့္အပင္ႏွင့္ အပင္ထြက္ပစၥ ည္းအမ်ိဳး အစားတြင္ပါ၀င္ေနၿပီး စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကြမ္းသီးျခမ္း ကုန္စည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္း ခဲ့ေသာ အက္ဥပေဒ ေအာက္ ရွိ  Food Standards Code ပါ အပိုင္း 1.4 : Contaminants and residues ၏ section 1.4.4 ရွိ အပင္ႏွင့္ အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထား သည့္ Prohibited and restricted plants and fungi တြင္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး ၎  Section ၏ အဓိပၸာယ္အရ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ အပင္ႏွင့္အပင္ ထြက္ပစၥည္း မ်ားကိုတင္သြင္းခြင့္အား လုံး၀ခြင့္မျပဳ ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
        ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ အနာဂတ္တြင္ ဤကြမ္းသီးျခမ္းကုန္စည္ႏွင့္ အလား တူကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါက ၾသစေ ၾတးလ် ႏိုင္ငံ၏ အစားအေသာက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ပင္ တားျမစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြမ္းသီးျခမ္းတင္သြင္းမႈကို တားျမစ္လိုက္သည့္ ကိစၥရပ္အား Online ေပၚတြင္ ဇန္န၀ါရီလအ တြင္း၌ ထုတ္ ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူမ်ား သိရွိ သတိျပဳႏိုင္ေရး ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

ေဒါက္တာေရႊစင္ကို (ႏွစ္ႏိုင္ငံ)

Local Trade News

Pages