ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို့ တင္ပို့မႈ အေျခအေန

Tue, 04/09/2019 - 04:52 -- admin_ygn

           စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ႏွင့္အညီ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လြတ္လပ္ သည့္ေစ်းကြက္ကို  ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈမ်ားအား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔  ေရာက္ရွိေစရန္၊ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္ သမားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  ပိုမိုကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရား ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၉/၂၀၁၇ ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္အထိ ကြၽဲေကာင္ေရ ၅၀၂၆၄ ေကာင္၊ ႏြားေကာင္ေရ ၄၁၃၇၈၁ ေကာင္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္ထိ အမွန္တင္ပို႔မႈမွာ ကြၽဲ ၄၄၆၄၀ ေကာင္ ၊ ႏြား ၃၃၁၁၂၀ ေကာင္ ႏွင့္ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။       
          ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ စတုတၳပတ္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုံေတာင္း ရွိ စည္သြပ္စက္႐ုံ (နမ့္ခမ္းတစ္ဖက္ကမ္း)ကို စတင္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခဲ့ ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရၿပီး  လုံေတာင္းစည္သြပ္  စက္႐ုံစတင္လည္ပတ္သည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္  ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား၀င္ေရာက္မႈကို တ႐ုတ္ အစိုးရက ဖိဖိစီးစီး  ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ ကြၽဲ၊ ႏြားကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္ကိုက္ပင္ ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့၍  ေစ်းမကိုက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ  စတုတၳ ပတ္အတြင္းမွစ၍ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္မူဆယ္ၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိၿခံမ်ားတြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔လမ္းေၾကာ င္း ေပါင္းစုံမွေရာက္ရွိလာသည့္ ကြၽဲ၊ ႏြားေကာင္မ်ားအနက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၅၈၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ က်န္ရွိလ်က္ရွိပါသည္။
          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္အေနျဖင့္  မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ  တရား၀င္ တင္ပို႔မႈအေပၚ တ႐ုတ္ဘက္မွ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ထားၿပီး တရား၀င္လမ္း ေၾကာင္းမွမပို႔ႏိုင္ဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဂိုက္ထိပ္၊ မန္၀ိန္းႀကီးလမ္း၊ နမ္းခမ္း ၏ေျမာက္ဘက္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ရွိ မန္၀ိန္းႀကီး၀န္း က်င္ တရားမ၀င္ ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ  လုံေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ကြၽဲ၊ ႏြားသားသတ္စက္႐ုံသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို တ႐ုတ္ဘက္မွ ႀကိဳက္ေစ်းႏွင့္ ၀ယ္ ယူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စီမံလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ စတုတၳပတ္မွစ၍ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ျပည္တြင္းမွ ကြၽဲ၊ ႏြား တင္ယာဥ္မ်ား ၀င္ ေရာက္မႈေလ်ာ့ နည္းလ်က္ရွိၿပီး မူဆယ္ ၿမိဳ႕၀န္းက်င္ရွိၿခံမ်ား၌ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား က်န္ရွိေနသျဖင့္ ကြၽဲ၊ ႏြားကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနအား ေစာင့္ ဆိုင္းရန္ႏွင့္  ေရာင္းသူစိတ္ႀကိဳက္ေစ်းကြက္ရမွ  တင္ပို႔သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရာင္းသူေစ်းကြက္ရရွိေရး  ေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။

 

ေအးေအး၀င္း(နယ္႐ံုး)

Local Trade News

Pages