ျမန္မာႏိုင္ငံကတည္ေထာင္ထားရွိေသာ National Trade Portal and Trade Repository Website ၏မူရင္းကုတ္ (Source Code) အား မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံမွ ကူးယူသုံးစြဲခြင္႕ျပဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-မိုဇမ္ဘစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုး

Thu, 05/30/2019 - 04:24 -- admin_ygn

         ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အာဆီယံကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္၏ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ (၁၃) အရ အဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာျဖစ္ေစရန္ National Trade Repository မ်ားတည္ေထာင္၍ အာဆီယံ၏ ASEAN Trade Repository သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထား ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။
            အဆိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္အရ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ USAID ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဘ႑ာတိုက္ - National Trade Portal and Trade Repository Website - www.myanmartradeportal.gov.mm ကို တရား၀င္လႊင့္ တင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဘ႑ာတိုက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားအား ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ထို႔ျပင္  ကုန္စည္မ်ားတင္သြင္းရာတြင္  သက္ဆိုင္ရာဌာန ဆိုင္ရာမ်ားမွ စည္းၾကပ္ထားေသာ အေကာက္ခြန္မဟုတ္သည့္ စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Non-tariff Measures-NTMs)  ကိုလည္း ကုန္ စည္မ်ားအလိုက္ ခြဲျခား၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။
        အဆိုပါ Website ကို တည္ေထာင္စဥ္က လာအိုႏိုင္ငံမွ Source Code ကိုကူးယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Website  ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ USAID၏  အကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္း  လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မူလ Website ေနရာ တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ Website အား အစားထိုးလႊင့္တင္ျခင္း ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈကို အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားသို႔ လည္း အသိပညာျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ Website ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အာဆီယံ ကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္  (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA) ၏ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ (၁၃)အတိုင္း လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ျခင္းသာမက ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏  ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးသေဘာ တူညီခ်က္ပါ ကုန္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား  ပြင့္လင္းျမင္သာျဖစ္ ေစေရးကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ Ease of Doing Business ကိုလည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ သည္။
         ယခုအခါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ Website ၏ မူရင္းကုတ္ (Source Code) အား  ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (World Trade Organization – WTO) ၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ သည္ WTO ၏ ကုန္ သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Trade Facilitation Agreement –TFA) ပါ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Mozambique Trade Portal တည္ ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူးယူသုံးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ႏွင့္ Trade Portal ကို ေအာင္ျမင္စြာ  ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလာ ခဲ့ပါသည္။
         ျမန္မာႏိုင္ငံက  တည္ေထာင္ထားရွိေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထား သည့္ National Trade Portal and Trade Repository Website မူရင္းကုတ္ (Source Code) အား မိုဇမ္ဘစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ ကူးယူသုံးစြဲခြင့္ျပဳေရး ဆိုင္ရာ ျမန္မာ-မိုဇမ္ဘစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (Memorandum of Understanding - MOU) ကို  ေမ ၂၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေ ရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းႏွင့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ National Director, Mr. Amilcar Carlos Arone တို႔လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာန၊ ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ USAID မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္  မိုဇမ္ ဘစ္ႏိုင္ငံ Trade Portal  စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္  အကူအညီေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပိုမိုတိုးျမင့္ေစၿပီး ကုန္သြယ္မႈအလား အလာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရးကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာေ စႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
 

DOT

Local Trade News

Pages