ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ရရွိေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအၫႊန္း၏အေရးပါမႈ

Wed, 08/07/2019 - 05:53 -- admin_ygn

      ေဒသဆိုင္ရာအၫႊန္း (GI) စကားရပ္အား ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္မႈပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အကာအကြယ္ရယူေရးဆိုင္ရာ ပဲရစ္ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ေဖာ္ျပသုံးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အခါ GI သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ (WTO members) မ်ားက WTO ၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူပိုင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ (WTO Trade Related Intellectual Property Rights Agreement - WTO TRIPS Agreement) အရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မူပိုင္ခြင့္အမ်ဳိး အစားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္(၂၂) တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ ေဒသဆိုင္ရာအၫႊန္း GI ဆိုသည္မွာ "မူရင္းေဒသ ကို အထူးေဖာ္ၫႊ န္းေသာ အရည္အေသြး၊ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားထူးျခားေသာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားပါရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းထြက္ရွိရာ ႏိုင္ငံ၊ နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေဒသမွ မူလထြက္ ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္းျပခ်က္ တစ္ခုခု" ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ GI မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏အမည္မ်ားကို အတုခိုးယူျခင္း၊ အတုအပျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွ ဥပေဒ အရ အကာအကြယ္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
     ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို GI မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စားသုံးသူမ်ားကလည္း ကုန္ပစၥည္း၏ မူရင္းေဒသႏွင့္ ယင္းေဒသမွ ထြက္ ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ အထူး ၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားကို တိတိက်က် သိရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း၊ ဗီ ယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ စင္ကာပူတို႔တြင္ GI စနစ္သည္ လ်င္ျမန္ စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနသည့္အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘူတန္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ နီေပါႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ GI ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နည္း ပညာအကူအညီမ်ားရယူ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
      ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ ခြင့္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂ (ဏ) တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အၫႊန္း GI ဆိုသည္မွာ "မူရင္းေဒသကို အထူးေဖာ္ ၫႊန္းေသာ အရည္အေသြး၊ ထ င္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားထူးျခားေသာ ၀ိေသသလကၡဏာ မ်ားပါရွိသည့္ကုန္ပစၥည္းထြက္ရွိရာ ႏိုင္ငံ၊ နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေဒသမွ မူလထြက္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္းျပခ်က္တစ္ခုခုကို ဆိုလိုသည္" ဟု ႏိုင္ငံတကာစံၫႊန္းႏွင့္အညီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။ ယင္းဥပေဒကို ထိန္းေက်ာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းအား ဖြဲ႕ စည္းျပင္ဆင္ေရးပိုင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပါက ဥပေဒ အာဏာသက္၀င္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
     ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးတြင္ GI ၏ အေရး ပါမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားက အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံေဆာင္ရြက္လာေရးႏွင့္ GI စနစ္ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျ မႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကားႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအမံမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္၌ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ "GI ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထြက္ရွိေသာ ေဒသထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ အေသြးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ သို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ပို မိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္" ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လက္ေတြ႕အေကာင္ အထ ည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ ပိုမိုခ်ျပသြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

ျမတ္ႏိုး၊ စီးပြားေရးသံမွဴး၊ စင္ကာပူၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages