ျမန္မာ့ပ်ားရည္

Mon, 10/24/2011 - 07:23 -- Anonymous (not verified)

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သဘာ၀ေရေျမေတာေတာင္ေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းစြာေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ အဖိုးတန္သစ္ပင္၊ ပန္းမာလာေတြနဲ႔ ေဆးဖက္၀င္သစ္ပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပါၾကြယ္၀ တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အေလွ်ာက္ သစ္ပင္ ပန္းပင္ေတြရဲ႕ ၀တ္ရည္ေတြကို စုပ္ယူၿပီး