ျမန္မာ့ပဲမ်ား ရဲရဲစားၾကေစဖို့

Tue, 01/16/2018 - 09:19 -- admin_ygn

    ပိုးသတ္ေဆးင္း အျမင့္ဆုံးပါ၀င္ခြင့္သတ္ မွတ္ခ်က္(Maximum Residue Limit- MRLs)ဆိုသည္မွာ စားေသာက္ကုန္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္  လုပ္စဥ္အခါက သုံးစြဲခဲ့ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ၾကြင္္းက်န္မႈကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပမာဏ သည္ စားသုံးေသာအခါ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္  ေစသည့္ပမာဏကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ CODEX  အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ CODEX သည္  ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕(FAO)ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲဲ႕(WHO) တို႕မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး၊  ပိုးသတ္ေဆးၿကြင္း အျမင့္ဆုံးပါ၀င္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က(MRLs)  ကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ပါသည္ ။ ယင္းMRLs မ်ားသည္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာမွ လက္ခံက်င့္သုံးသကဲ့သို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံမွလည္း လိုက္နာက်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။သို႔ရာတြင္  အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ၎င္းတုိ႔ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ ညီေသာMRLs မ်ားကို  သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၾကပါ သည္။ EU MRLs, UK MRLs, Japan MRLs,  Asean MRLs အစရွိသည္မ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  ပဲသီးႏွံအတြက္Acephate ပိုး သတ္ေဆးကို  CODEX ၏MRLs  မွာ 5 ppm ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းJapan MRLs တြင္မူ 3 ppm   သတ္မွတ္ထား ၿပီး တ႐ုတ္ (တုိင္ေပ) သတ္ မွတ္ခ်က္မွာ 0.05 ppm  ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာSPS (Sanitary and  Phytosanitary)  အရ မိမိႏိုင္ငံတြင္း မိမိကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ ျပဳလုပ္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံအေျခအေန အရ  ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)မွ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ ကုန္ပစၥည္း သည္ ယင္းႏိုင္ငံအေျခအေနအရသာ    ျငင္းပယ္ခံ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပုိ႔ပါက  သင့္ ေလ်ာ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍  
ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္း ပါရွိတုိင္းလည္း စားသုံးရန္မသင့္ဟု  သတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ထုိ႔အျပင္ MRLsမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း  ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး  ယင္းသို႔သတ္မွတ္ေရး အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္ မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္  မထိခိုက္ေစေရး အတြက္  အခ်က္အလက္ မ်ားအေပၚ မူတည္သတ္ မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးက႑အတြက္မူADI (Acceptable Daily Intake)ေပၚ တြင္  အေျခခံထားပါသည္။ ယင္းသည္ ပိုးသတ္ ေဆး၏ ႐ူပဂုဏ္သတၱိ၊ ဓာတုဂုဏ္သတၱိ၊ အဆိပ္ သင့္မႈအေျခအေနေပၚမူတည္၍ Milligram per  Kilogram body weight (mg/kbw) အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ 1 Kilo- gram  အေလးခ်ိန္ရွိေသာ  သတၱ၀ါအေနျဖင့္  စားသုံးထိေတြ႕မႈတြင္    အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အေလးခ်ိန္မီလီဂရမ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။MRLs ကိုမူ ယင္း ADI  ၏ ပမာဏထက္ အဆ  မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍MRLs  သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ပိုးသတ္ ေဆး<ကင္းက်န္ေနေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း  
သည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ စားေသာက္ကုန္ျဖစ္သည္ ဟုမဆိုႏုိင္္ပါ။သို႔ျဖစ္၍  စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ  ကြင္းဆက္ တစ္ေလွ်ာက္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ား သုံးစြဲၾက သည္မွာ ကမၻာႏွင့္အ၀န္းသုံးစြဲၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စနစ္  က်ေသာသုံးစြဲမႈမ်ားသည္ ေဆးၾကြင္းက်န္မႈႏွင့္ အစားအစာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။အထက္မွတင္ျပခဲ့သည္မ်ားမွာ ပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲတုိင္း ေဆးၾကြင္းက်န္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲထားေသာ ကုန္ပစၥည္းတုိ႔သည္  
လည္း  စားသုံးရန္မသင့္ေသာ အေနအထား ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ ပဲစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္  ပို႔မႈကိုေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိ ပါကQuality Market  ျဖစ္ေသာ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ယခု အေျခအေနတြင္လည္း  တင္ပို႔ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တင္ပို႔မႈေလ်ာ့ေသာ ပဲစင္းငုံ၏ တင္ပုိ႔မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၉ ဒသမ ၇၈၈ သန္းကို တင္ပု႔ိခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၁၈၇ သန္း သာ  တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၀ယ္လို အား  ေလ်ာ့က်မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အျခားဥေရာပ၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔  တင္ပို႔ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  ပုိးသတ္ေဆး ၾကြင္းက်န္မႈျမင့္မားေနမည္ဆုိပါက EU ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္မဟုတ္ ပါ။ အျခားပဲမ်ိဳးစုံကိုလည္း  တင္ပို႔ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ ဌာနခြဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ႏွွင့္  အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခဲြေရးဌာနခြဲေအာက္ရွိ  ကုန္ပစၥည္း  စမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ အရည္ အေသြး စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနစုရွိ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္း  ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္  ျပည္ပပို႔ကုန္သီးႏွံမ်ားအား ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ သီးႏွံနမူနာ ၇၁ ခု စမ္းသပ္  ခဲ့ရာ ပဲမ်ိဳးစုံနမူနာ ၃၉၉ ခုစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နမူနာေပါင္း ၇၅၄ ခုစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပဲမ်ိဳးစုံနမူနာ ၃၅၉  ခုပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ (ဧၿပီလမွဒီဇင္ဘာလအထိ) နမူနာေပါင္း ၆၅၇ ခု စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပဲမ်ိဳးစုံနမူနာ ၂၆၁ခု ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။  
ယင္းသို႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ေခတ္မီကိရိ ယာျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းက်န္မႈCODEXစံခ်ိန္စံၫႊန္းထက္ေက်ာ္  
လြန္ ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ ျပည္တြင္းမွ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာ ပဲစဥ္းငုံအပါအ၀င္ ပဲမ်ိဳးစုံကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ စားသုံးႏိုင္ပါေၾကာင္း  
တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

(တိုးဦး (CTQM , DOCA)

Local Trade News

Pages