ျမန္မာ့ဆန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္

Wed, 07/17/2019 - 03:50 -- admin_ygn

     ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခခ်န္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ခြဲတမ္း ဆက္လက္ေပးအပ္ေရး၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ား အနာဂတ္တြင္ ပိုမို၀ယ္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရား မ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးတို႔ကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္ သိန္းကို တာစနစ္(အခြန္သက္သာခြင့္)ျဖင့္တင္ပို႔ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္ စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ (COFCO)တာ၀န္ရွိသူတို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက ဆန္တင္ပို႔မည့္ Exporter ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က သတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာ ၾက ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔မည့္ Exporter ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆန္စပါးေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္အေတြ႕ အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ဆန္စက္(သို႔)သိုေလွာင္႐ံု ရွိရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ကိုယ္ပိုင္ဆန္စက္၊ သိုေလွာင္႐ံုမရွိပါက အျခား ဆန္စက္၊ သိုေလွာင္႐ံု ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ (MOU) ေရးထိုးထားရွိၿပီးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ ဆန္တင္ပို႔ရန္အဆိုျပဳေသာ ဆန္စက္သိုေလွာင္႐ံုသည္ Third Party  ၏ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုျပဳေသာ  ဆန္စက္၊ သိုေလွာင္႐ံုသည္ လက္ရွိ ပံုမွန္လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဆန္စက္၊ သိုေလွာင္႐ံုျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွ င့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကားခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ SPS Protocol ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားရွိပါသည္။ တ႐ု တ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အပင္ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္း ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ဆန္မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုးမႊားမ်ား ကင္းစင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး စပါးခြံ၊ ဖြဲ၊ ပင္စည္၊ အရြက္၊ ေပါင္းေစ့မ်ား၊ ေျမႀကီးမ်ား၊ အျခား ပင္ၾကြင္းပင္က်န္ မ်ား ကင္းစင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳႏို င္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးဓာတုေဆးဓာတ္ၾကြင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
        တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔မည့္ ဆန္မ်ား ျပဳျပင္ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ သို ေလွာင္ျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ျ ဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ပို႔မည့္ကုန္ ပစၥည္းအမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (CODE)တို႔ကို တိတိက် က် ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္က ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိုျပဳစု၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ အရည္အေသြးစံခ်ိန္ စံၫႊန္းျပည့္မီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း ေထာက္ ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ႏွစ္စဥ္ ဆန္တင္ပို႔ခ်ိန္မတိုင္မီ ေပးပို႔ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုးမႊားမ်ားေပါက္ ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းေ စရန္ ဘက္စံုသီးႏွံကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို မျဖစ္မေန အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေသးစိတ္ကို တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔တင္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆန္စက္မ်ားတြင္ ဆန္ပိုး မ်ားျဖစ္သည့္ ကာဖရာက်ဳိင္း (Trogoder -ma granarium Evest)ႏွင့္ က်ဳိင္းနီ (Cryptolestes pusillaides Stee et Howe)တို႔ က်ေရာက္မႈ ရွိ၊မရွိကို  ၁၀၀ စတုရန္းမီတာလွ်င္ ေထာင္ေျခာက္ တစ္ခုႏႈန္းထားရွိၿပီး ဖမ္းမိအေကာင္ကို ကင္းေထာက္စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစု ထားရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိႈတက္ျခင္း(သို႔)ေျမႀကီး ၊ ပင္ၾကြင္း ပင္က်န္မ်ား၊ ေပါင္းေစ့မ်ား၊ စ ပါးေစ့မ်ား၊ ဖုန္၊ ခဲ၊ သဲ၊ အမႈိက္ႏွင့္ အျခားအေစ့မ်ား ပါ၀င္ျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဤသို႔တင္းက်ပ္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီထားျခင္းကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏို င္ငံဘက္သို႔ တင္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ဆန္မ်ား ထုပ္ပိုးသည့္ ေနရာမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးျဖစ္ေစေသာ သက္ရွိဇီ၀ပိုးမ်ား ကင္းစင္ေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ပို႔မည့္ဆန္မ်ားကို သီးသန္႔သိုေလွာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
       တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  တင္ပို႔မည့္ ဆန္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားသည္ အသစ္ကိုသာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳရမည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္ေစသည့္ သက္ရွိဇီ၀ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားမပါ၀င္ေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ဆန္အိတ္မ်ားတြင္ "တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔"ဟူေသာ အမွတ္အသားႏွင့္ ဆန္၏အုပ္စု ႀကိတ္ခြဲသည့္စက္႐ံု၊ တင္ပို႔သူအမ ည္၊ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ အမွတ္ႏွင့္ ကုမၸဏီလိပ္စာတို႔ကို တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုးမႊား၊ စပါးခြံ၊ အပင္အစိတ္ အပိုင္းမ်ား၊ ေပါင္းေစ့ မ်ား၊ စပါးေစ့မ်ား၊ အမိႈက္မ်ား၊ ေျမႀကီးမ်ား မပါ၀င္ေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳစီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔မည့္ ဆန္မ်ားကို ပိုးမႊားကင္းစင္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ တို႔ကို ဆန္ မတင္ပို႔မီ တတိယအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆး ေရးႏွင့္ စမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္ (MITS) ႏွင့္ စစ္ေဆး၍ ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္းႏွင့္ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုက္ညီေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ  သက္ေသခံလက္မွတ္ပံုစံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အပင္က်န္းမာေရးစံခ်ိန္ စံၫႊန္း အမွတ္စဥ္(၁၂)ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ နမူနာသက္ ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္မ်ားမတင္ပို႔မီ  ပစၥည္းတြင္ ပိုးမႊားအရွင္မ်ား၊ သုိေလွာင္ဖ်က္ဆီး ပိုးမႊားမ်ားမပါရွိေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆိပ္ေငြ႕ မိႈင္းတိုက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔ေသာဆန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေပါက္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕(AQSIQ)၏ ေအာက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ပိုးမႊားေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအဖြဲ႕(CIQ)၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရ မည္ျဖစ္သည္။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္မႈအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္  စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို  တိုက္ဆိုင္စစ္ေ ဆးျခင္းႏွင့္  ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း ရွိ၊ မရွိတို႔ကို စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
        ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆန္စက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ပိုးမႊားအသစ္မ်ားေတြ႕ရွိပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္ျ ဖစ္သည္။ ဤသို႔အခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပိုးမႊားေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ား ေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားဆိုးရြားစြာ ျပန္႔ပြားမႈႀကံဳရပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္  ဖ်က္ပိုးမႊားအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္  ပိုးမႊားျပန္႔ပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမ ည္ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္မ်ားတင္ပို႔မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာဘက္က သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ကိုတာခြဲတမ္းရရွိၿပီး သေဘာတူလက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီး႐ံု ျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔ရန္မွာ လြယ္လွသည့္ အလုပ္မဟုတ္သည္ကို ရိပ္စားမိၾကဖို႔လိုပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီး၏  ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စားနပ္ရိကၡာမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြး ျပည့္မီေရးႏွင့္ စားနပ္ ရိကၡာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာရင္း ဤသို႔တင္းၾကပ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံရွိပါသည္။ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားသည္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာၾကသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ကိုတာခြဲတမ္း ပံုမွန္ရရွိေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ယံုၾကည္မႈရရွိ သြားၾကသျဖင့္ ကိုတာခြဲတမ္း ပိုမိုရရွိၾကသည္လည္းရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ ခ်ိန္ တစ္သိန္းကိုတာ ခြဲတမ္းရရွိခဲ့ ဖူးပါသည္။ ယခုအခါ တစ္ႀကိမ္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းကိုတာခြဲတမ္းရရွိခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးကို မိမိဘက္မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရင္း အခြင့္အေရးအမိအရယူသင့္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖ င့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ ႏွစ္စဥ္ဆန္ကိုတာ ခြဲတမ္းမရရွိခဲ့သည္မွာ ဆင္ျခင္စရာျဖစ္ပါသည္။သူမ်ားႏိုင္ငံကလုပ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ ကလည္း လုပ္ႏိုင္ရမည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔လိုပါသည္။အမွန္စင္စစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ရန္ ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ ကိုတာခြဲတမ္းရရွိေနရန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို အေလးအနက္ထား၍ တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးျပရင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ယံုၾကည္မႈ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရန္ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ကိုတာခြဲတမ္းရရွိေနမည့္  အျပင္ တျဖည္းျဖည္းကိုတာ ခြဲတမ္းပိုမိုရရွိႏိုင္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေအာင္ဆန္း (စိုက္ပ်ိဳးေရး)

Local Trade News

Pages