ျမန္မာနိုင္ငံမွ တည္ေထာင္ထားရွိေသာ National Trade Portal and Trade Repository Website ၏ မူရင္းကုဒ္ (Source Code) အား မိုဇမ္ဘစ္နိုင္ငံမွ ကူးယူသံုးစြဲခြင့္ျပုေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ - မိုဇမ္ဘစ္ နွစ္နိုင္ငံအျကား နားလည္မႈစာခြ်န္လွြာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပျခင

Wed, 05/22/2019 - 08:56 -- dotadmin

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အာဆီယံကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ゞင္းသေဘာတူညီခ်က္၏ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ (၁၃) အရ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတိုင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာျဖစ္ေစရန္ National Trade Repository မ်ား တည္ေထာင္၍ အာဆီယံ၏ ASEAN Trade Repository သို့ ခ်ိတ္ဆက္ ထားျကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္အရ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ USAID ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဘ႑ဍာတိုက္ - National Trade Portal and Trade Repository Website - www.myanmartradeportal.gov.mm ကို တရားဝင္ လွြင့္တင္ခဲ့ပါသည္။

ゞင္း ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဘ႑ဍာတိုက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္နႈန္းထားမ်ားနွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာ/အဂၤႅိပ္ (၂) ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထို့အျပင္ ကုန္စည္မ်ားတင္သြင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ စည္းျကပ္ထားေသာ အေကာက္ခြန္မဟုတ္သည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Non-tariff Measures-NTMs) ကိုလည္း ကုန္စည္မ်ားအလိုက္ ခြဲျခား၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

အဆိုပါ Website ကို တည္ေထာင္စဉ္က လာအိုနိုင္ငံမွ Source Code ကို ကူးယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး Website ေရရွည္စဉ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ USAID ၏အကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး မူလ Website ေနရာတြင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ Website အား အစားထိုး လွြင့္တင္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။  ဤကဲ့သို့ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈကို အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဍမ်ားသို့လည္း အသိပညာျဖန့္ေဝျခင္းမ်ား  ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို့ Website ကို တည္ေထာင္နိုင္ျခင္းျဖင့္ အာဆီယံကုန္စည္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္ (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA) ၏ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ (၁၃)အတိုင္း လိုက္ပါအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ျခင္းသာမက ကမၻာ့ကုန္ သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ့ေစေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ ကုန္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာျဖစ္ေစေရးကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျပီး ျဖစ္ျခင္းနွင့္ Ease of Doing Business ကိုလည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ပါသည္။

ယခုအခါ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ Website ၏ မူရင္းကုဒ္ (Source Code) အား ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ (World Trade Organization – WTO) ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ သည့္ မိုဇမ္ဘစ္နိုင္ငံသည္ WTO၏ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ့ေစေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ (Trade Facilitation Agreement –TFA) ပါ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ Mozambique Trade Portal တည္ေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ကူးယူသံုးစြဲခြင့္ျပု ပါရန္နွင့္  Trade Portal ကို ေအာင္ျမင္စြာထူေထာင္နိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေတြ့အျကံုနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာလိုပါေျကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တည္ေထာင္ထားရွိေသာ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ National Trade Portal and Trade Repository Website မူရင္းကုဒ္ (Source Code) အား မိုဇမ္ဘစ္ သမၼတနိုင္ငံ ၊ စက္မႈနွင့္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ ကူးယူ သံုးစြဲခြင့္ျပုေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-မိုဇမ္ဘစ္ နွစ္နိုင္ငံအျကား နားလည္မႈစာခြ်န္လွြာ (Memorandum of Understanding - MOU) ကို ယေန့ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌  က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး ဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးမင္းမင္း နွင့္ မိုဇမ္ဘစ္နိုင္ငံ၊ စက္မႈနွင့္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ National Director, Mr. Amilcar Carlos Arone တို့ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားသို့ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနတို့မွ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္၊ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ နွင့္ ညွြန္ျကားေရးမႉးမ်ား၊ USAID မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ျကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ မိုဇမ္ဘစ္နိုင္ငံ Trade Portal စတင္ တည္ေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းအားျဖင့္ နွစ္နိုင္ငံျကား ခ်စ္ျကည္ရင္းနွီးမႈကို ပိုမိုတိုးျမင့္ေစျပီး ကုန္သြယ္မႈအလားအလာမ်ား ဖန္တီးနိုင္ေရးကိုလည္း တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္လာေစနိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

 

Source: ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages