ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း (Re-Export) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ျခင္း

Wed, 06/29/2016 - 11:07 -- dotadmin

နိဒါန္း

၁။       ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ဍာနွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၉.၉) ဘီလီယံ အား စီမံကိန္းလ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားရာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္သဘာဝ ေဘးအနၱရာယ္မ်ားေျကာင့္ စိုက္ပ်ိုးဧက (၁.၄၄)သန္း၊ ေရလွြမ္းမိုးခံရျပီး ဧက (၆၅၃၆၈၀) ပ်က္စီး ခဲ့ေျကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ဍာနွစ္ ဒုတိယ(၆)လပတ္အတြင္း ျပည္ပပို့ကုန္မ်ားေလ်ာ့နည္း နိုင္ေျကာင္း ေတြ့ရွိရသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ Re-Export စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဈးကြက္နွင့္ အလားအလာ တို့ကို ေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ စနစ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၄-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန့တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားနွင့္ ညွိနွိုင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။       ထို့ေနာက္ စမ္းသပ္အမယ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုးသျကားကို Re-export စနစ္ျဖင့္ စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ စီမံခန့္ ခြဲေရးေကာ္ မတီ၏ (၂၈/၂၀၁၅) ျကိမ္ေျမာက္ အစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ Re-export စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္း/တင္ပို့ရာတြင္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ (Criteria) သတ္မွတ္၍ (၁၉-၁၀-၂၀၁၅) ရက္ေန့မွ စတင္ ခြင့္ျပု ခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဝါဂြမ္း၊ ကြမ္းသီး၊ နွမ္းျဖူ၊ နွမ္းနက္၊ ေျမပဲ၊ ငရုပ္သီးေျခာက္၊ ပဲပုတ္ေစ့၊ ခ်ည္မွ်င္တို့ကို စမ္းသပ္ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားအား လည္း ဝန္ျကီးဌာန စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ Re-export လိုင္စင္ ခြင့္ျပုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

၃။       Re-Export စနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက် ရွိေစေရးအတြက္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊  သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ Re-Export လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအား ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

၄။       Re-export ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္ျကီးမားေသာ တရုတ္နိုင္ငံ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အိနၵိယနိုင္ငံတို့နွင့္ နယ္နိမိတ္ ခ်င္း ထိစပ္ေန သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အဆိုပါ နိုင္ငံမ်ား ၏ ေဈးကြက္ ေရာင္းလိုအား/ ဝယ္လိုအား အေျခအေန အရ အလားအလာရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို Re-export ျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္ေစေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

Re-Export ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

၅။       ျပည္ပမွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္း၍ မူလအတိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပုျပင္ထုတ္လုပ္၍ (မူလပင္ရင္းနိုင္ငံ မေျပာင္းလဲေစဘဲ) ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနိုင္ငံတစ္ခုသို့ ျပန္လည္ တင္ပို့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။       

တင္သြင္း၊ တင္ပို့ခြင့္ျပုသည့္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းမ်ား

၆။       Re-export စနစ္ျဖင့္ ေအာက္ပါ လမ္းေျကာင္းမ်ားျဖင့္ တင္သြင္း/တင္ပို့ ခြင့္ျပုပါသည္ -

          (က)    ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွတင္သြင္းျပီး နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း

          ( ခ )   နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွတင္သြင္းျပီး နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း

          ( ဂ )   နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွတင္သြင္းျပီး ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း

 

Re-export ေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

၇။       ကုမၸဏီဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ သျကား၊ စက္သံုးဆီ၊ ကြမ္းသီး အစရွိသည့္ Re-export ခြင့္ျပုပစၥည္းမ်ားအား ကုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ကတ္အား စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၌ မွတ္ပံု တင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ Re-export ေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ လုပ္နည္းစနစ္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

          (က)    Re-export မွတ္ပံုတင္ကတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

                   (၁)     ကုမၸဏီ Letter Head ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွြာ

                   (၂)     ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ (မူရင္း/ မိတၱူ)

                   (၃)     ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ (မူရင္း/ မိတၱူ)

                   (၄)     ဒါရိုက္တာအဖြဲ့ဝင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာစာရင္း(Form VI) (မူရင္း/ မိတၱူ)

                   (၅)     ဒါရိုက္တာအဖြဲ့ဝင္ အမည္စာရင္း (Form XXVI) (မူရင္း/ မိတၱူ)

                   (၆)     သင္းဖြဲ့မွတ္တမ္းနွင့္ သင္းဖြဲ့စည္းမ်ဉ္း စာအုပ္ (မူရင္း/မိတၱူ)

                   (၇)     ပစၥည္းမ်ား တစ္ဆင့္ခံသိုေလွာင္ရန္အတြက္ Warehouse အမွန္တကယ္ရွိ ေျကာင္း တိုင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ (Warehouse တည္ေနရာ၊ အမ်ိုးအစား၊ အက်ယ္အဝန္း၊ ဓာတ္ပံု အေထာက္အထားမ်ားနွင့္အတူ တင္ျပရန္)

                   (၈)     ကုန္သြယ္မႈ      လုပ္ငန္းအတြက္ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္စာရင္း စာအုပ္ (မူရင္း/မိတၱူ)

          ( ခ )   Re-export မွတ္ပံုတင္အတြက္ ေပးသြင္းရမည့္ အခေျကးေငြမ်ား (ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး ဌာန၏ ေငြစာရင္းအမွတ္ ------------------- သို့ေပးသြင္းရန္)

                   (၁)     Re-export      မွတ္ပံုတင္ေျကး ။    Re-export မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းအား (၁) နွစ္ သတ္မွတ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ေျကး (၅၀ဝ၀ဝ) က်ပ္ ေပးသြင္းရပါမည္။

                   (၂)     သက္တမ္းတိုးေျကး။    သက္တမ္းတိုးျခင္း (၁) နွစ္အတြက္ (၅၀ဝ၀ဝ) က်ပ္ ေပးသြင္းရပါမည္။

                   (၃)     ျပင္ဆင္ေျကး။     ကုမၸဏီအမည္/ လိပ္စာ/ ဒါရိုက္တာအဖြဲ့ဝင္ စသည္တို့ ျပင္ဆင္ ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ခ်က္လွ်င္ (၁၀ဝ၀) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

                   (၄)     မိတၱူမွန္ေျကး။      (၃၀ဝ၀) က်ပ္ (မူရင္းေပ်ာက္ဆံုးပါက ေပ်ာက္ဆံုးေျကာင္း သတင္းစာေျကာ္ျငာမူရင္းနွင့္ ရပ္ကြက္/ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္တို့ျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားရန္ျဖစ္ပါသည္)    

            

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၈။       သာမန္အားျဖင့္ တင္သြင္း၊ တင္ပို့ခြင့္ ကန့္သတ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းကိုမဆို Re-Export စနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္အေပၚလိုက္၍ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၊ မိမိနိုင္ငံထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ၊ ေဈးကြက္အလားအလာနွင့္  ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအေျခအေနစိစစ္၍  Re-export  ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ျပီး  Re-export ေဆာင္ရြက္မႈ အားလံုးအတြက္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၌ Re-export သြင္းကုန္လိုင္စင္/ ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

စိစစ္ခြင့္ျပုမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္

၉။       Re-export လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား/ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စိစစ္ေရးအဖြဲ့ထံ ဦးစြာတင္ျပေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

၁၀။     Re-export သြင္းကုန္လိုင္စင္/ ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပုမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

          (က)    ကုမၸဏီ Letter Head ျဖင့္ေလွ်ာက္လွြာ

          ( ခ )   Sale Contract & Invoice

          ( ဂ )   တင္သြင္းျခင္း/ တင္ပို့ျခင္း ဆိုင္ရာ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ုပ္

          (ဃ)    တင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီ၏နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္စာအုပ္၏ နိုင္ငံျခားေငြလက္က်န္သည္ တင္သြင္းမည့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၂၀% အနည္းဆံုး ရွိရမည္။ (Re-export တင္သြင္း/တင္ပို့ျခင္းကို တတိယအျကိမ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ ပါက အနည္းဆံုး ပထမအျကိမ္အတြက္ ဘဏ္ဝင္ေငြစာရင္းတင္ျပနိုင္ရမည္)

          ( င )   Re-Export နည္းလမ္းျဖင့္ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို့ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သယ္ယူ ပို့ေဆာင္မည့္ လမ္းေျကာင္းေဖာ္ျပခ်က္။

          ( စ )   Re-Export လုပ္ငန္းစဉ္ပါ ျပန္လည္ထုတ္ပိုးေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပုျပင္ေဆာင္ ရြက္မည့္ေနရာ၊ လိပ္စာအျပည့္အစံုေဖာ္ျပခ်က္။

          (ဆ)    ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ျဖန့္ျဖူးေရာင္းခ်ျခင္းမျပုပါေျကာင္းနွင့္ အေျကာင္းအမ်ိုးမ်ိုး ေျကာင့္ ကုန္ဝယ္သူနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္တင္ပို့နိုင္ျခင္းမရွိပါက မူလကုန္ေရာင္းသူ (နိုင္ငံ) ထံသို့ ကုမၸဏီအစီအစဉ္ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ပို့မည္ျဖစ္ေျကာင္း ကတိခံဝန္ခ်က္။

          ( ဇ )   Re-Export လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ခုလံုးျပီးေျမာက္ပါက တင္သြင္း/ တင္ပို့ျခင္း ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္တင္ျပမည္ျဖစ္ေျကာင္း ကတိခံဝန္ခ်က္။

          ( ဈ )   ပထမ ခြင့္ျပုလိုင္စင္ပါ တန္ခ်ိန္၊ အေရအတြက္အား အမွန္တင္ပို့ျပီးစီးေျကာင္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပစစ္ေဆးခံျပီးမွသာ ေနာက္တစ္ျကိမ္ Re-Export လိုင္စင္ ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

          (ည)    Re-export သျကားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တန္ခ်ိန္ခြင့္ျပုခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေအာက္ပါ အတိုင္း ခြင့္ျပုပါသည္ -

                   (၁)     ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ဍာနွစ္ (ယခင္ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ဍာနွစ္) ပို့ကုန္၊သြင္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ တန္ဖိုးအေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္း တန္ခ်ိန္ခြင့္ျပု ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

                                                                                       ပင္လယ္ေရေျကာင္း      နယ္စပ္

                             အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ဝ၀ဝ၀ ေအာက္                   ၁၀ဝ၀                ၅၀ဝ

                             အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ဝ၀ဝ၀ အထက္                  ၂၀ဝ၀               ၁၀ဝ၀

                   (၂)     ကုမၸဏီအသစ္မွ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သည့္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးသည္ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဒါရိုက္တာ အျဖစ္ ပါဝင္ေနသည့္ကုမၸဏီမွ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိ သည့္ တန္ဖိုးအေပၚတြင္လည္း အထက္ပါတန္ခ်ိန္ အတိုင္း ခြင့္ျပုေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

                   (၃)     ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား အတြက္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ တင္သြင္းပါက လိုင္စင္တစ္ေစာင္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ (၃၀ဝ)နွင့္ နယ္စပ္မွ တင္သြင္းပါက တန္ခ်ိန္ (၁၀ဝ)သာ စမ္းသပ္ခြင့္ျပုပါမည္။

                   (၄)     ပထမအျကိမ္ တင္သြင္း/တင္ပို့ျပီး ဒုတိယအျကိမ္ ေလွ်ာက္ထားပါက တင္ပို့ခဲ့သည့္ ED/ID ကားစာရင္း၊ တစ္လအတြင္း ေငြျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ခံဝန္ ကတိနွင့္အတူ ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ တင္သြင္းပါက အမ်ားဆံုးတန္ (၂၀ဝ၀)၊ နယ္စပ္မွ တင္သြင္းပါက အမ်ားဆံုးတန္ (၁၀ဝ၀) ခြင့္ျပုပါမည္။ ပိုမိုေလွ်ာက္ထား ပါက ဝန္ျကီးဌာန စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ စိစစ္ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္း မွ အမ်ားဆံုးတန္ (၅၀ဝ၀)၊ နယ္စပ္မွ အမ်ားဆံုးတန္ (၂၀ဝ၀) ခြင့္ျပုပါမည္။

                   (၅)     အလားတူ ဒုတိယတင္သြင္း/တင္ပို့ျပီး တတိယအျကိမ္ ေလွ်ာက္ထားပါက ဒုတိယ အျကိမ္ တင္သြင္း/တင္ပို့ခဲ့သည့္ ED/ID ကားစာရင္း၊ ပထမအျကိမ္ တင္ပို့သည့္ တန္ခ်ိန္အတြက္ နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ား သို့ ေငြျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ေျကာင္း အေထာက္အထား၊ ဒုတိယအျကိမ္ တင္ပို့ခဲ့သည့္ တန္ခ်ိန္အတြက္ တစ္လအတြင္းေငြျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ခံဝန္ကတိနွင့္အတူ ပင္လယ္ ေရေျကာင္းမွ တင္သြင္းပါက အမ်ားဆံုးတန္ (၂၀ဝ၀)၊ နယ္စပ္မွ တင္သြင္း ပါက အမ်ားဆံုးတန္ (၁၀ဝ၀) ခြင့္ျပုပါမည္။ ပိုမိုေလွ်ာက္ထားပါက ဝန္ျကီးဌာနစီမံ ခန့္ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ အမ်ားဆံုးတန္ (၅၀ဝ၀)၊ နယ္စပ္မွ အမ်ားဆံုးတန္ (၂၀ဝ၀) ခြင့္ျပုပါမည္။

          ( ဋ )   Re-Export စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းျပီး ပို့ကုန္ျပန္လည္တင္ပို့ရာတြင္ LC/TT စနစ္ျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ခြင့္ျပုထားသည့္ နိုင္ငံျခားေငြေျကးျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

          ( ဌ )   Re-Export စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပုရာတြင္ မူလလိုင္စင္သက္တမ္း အား (၃) လ ခြင့္ျပုျပီး ပထမအျကိမ္ သက္တမ္းတိုး (၁) လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ သက္တမ္းတိုး (၁)လ ခြင့္ျပု ပါမည္။ (အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါး မ်ားအား သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပုပါ) ခြင့္ျပု သက္တမ္း အတြင္း တင္သြင္း၊ တင္ပို့ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပုဘဲ သက္တမ္းကုန္လိုင္စင္အား ျပန္လည္အပ္နွံရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၁။     Re-export ေလွ်ာက္ထားရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ စစ္ေဆးေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၂။     Re-export လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈစိစစ္ေရးအဖြဲ့မွ အထက္ပါ လုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနွင့္ အညီ စိစစ္ျပီးသည့္ အမႈတြဲမ်ားအား ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲသို့ စနစ္တက် မွတ္တမ္းထားရွိ ေပးပို့ ရန္နွင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲမွ ဆက္လက္ ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ စိစစ္တင္ျပ လိုင္စင္ခြင့္ျပု ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

စက္သံုးဆီမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းျပီး ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း

၁၃။     စက္သံုးဆီ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီမ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္းျပီး ျပည္ပသို့ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၅-၁၁-၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁၀ (၂)/၇/သမၼတရံုးျဖင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပုထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ စက္သံုးဆီ Re-export ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အထက္အပိုဒ္ (၈) ပါ လုပ္ငန္းစဉ္ (၁၂) ရပ္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တစ္ဖက္ပါအခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္ -

          (က)    စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ေဈးနႈန္း၊ Brand မ်ားအတိုင္း  ခြင့္ျပုေပးမည္ ျဖစ္ျပီး Brand  အသစ္မ်ားျဖစ္ပါက စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာနသို့  ျကိုတင္တင္ျပ၍ ခြင့္ျပုခ်က္ ရယူ ရပါမည္။

          ( ခ )   တင္သြင္းသယ္ေဆာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

          ( ဂ )   Re-Export စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာသည့္ စက္သံုးဆီကို နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖန့္ျဖူး ေရာင္းခ်မႈလံုးဝမျပုလုပ္ရပါ။

          (ဃ)    စက္သံုးဆီ အသင္းဝင္ျဖစ္ရန္လိုျပီး ယခင္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား တင္ျပရပါမည္။

          ( င )   စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန၏ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးစစ္ေဆးခ်က္ (Lab Test Result) ရယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ (ဆိပ္ကမ္းေရာက္ရွိခ်ိန္)

          ( စ )   ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာက္ရွိခ်ိန္မွ ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပသို့ ျပန္လည္တင္ပို့ျပီးခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းကို ညွြန္ျကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိျပီး ညွြန္ျကားခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ မႈ မရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ကို ခံဝန္ကတိျပုရန္နွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ျပန္အမ္းမည္မဟုတ္ပါ။

 

လယ္ယာထြက္ကုန္သီးနွံမ်ားအား တင္သြင္းတင္ပို့ျခင္း

၁၄။     လယ္ယာထြက္ကုန္ စိုက္ပ်ိုးသီးနွံမ်ားအား Re-Export စနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပုရာ၌ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ Re-Export လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိုးေရး ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးျခင္း

၁၅။     Re-Export စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္း/တင္ပို့လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း

၁၆။     အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတို့၏ အခြန္ ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

စာရင္းသြင္းမႈစနစ္

၁၇။     Re-Exportစနစ္ျဖင့္ တင္ပို့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစုေပါင္း ပို့ကုန္ပမာဏတြင္ ေဖာ္ျပ သည့္နည္းတူ အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ သီးသန့္အေနျဖင့္ Re-export စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းပမာဏ၊ တင္ပို့ပမာဏတို့ကို ကုမၸဏီအလိုက္ တိတိက်က် လိုင္စင္တစ္ေစာင္ခ်င္းအလိုက္ စာရင္း ထိန္းသိမ္းရပါမည္။

 

ေငြေျကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၈။     Re-export ကုန္သြယ္မႈ၌ ေငြေပးေခ်မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

Monitoring ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၉။     Re-export လိုင္စင္ (သြင္းကုန္လိုင္စင္/ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းလိုင္စင္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ အမွန္တင္သြင္းျခင္း/ အမွန္ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းမ်ားအတြက္ ေစာင့္ျကည့္စစ္ေဆးမႈ (Monitoring) အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ -

          (က)    အထက္အပိုဒ္ (၉) ပါRe-export ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား စိစစ္ေရးအဖြဲ့သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ Re-export ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား အထက္ပါလုပ္နည္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ အမွန္ တင္သြင္း/တင္ပို့မႈ၊ ခြင့္ျပုသက္တမ္းအတြင္း အမွန္တင္ပို့/ တင္သြင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းသို့ ေငြဝင္ ေရာက္မႈတို့ကို Monitoring ေဆာင္ရြက္၍ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားညွိနွိုင္းမႈအဖြဲ့ အစည္းအေဝး၊ ဝန္ျကီးဌာန စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီတို့သို့ အပတ္စဉ္ စာရင္းခ်ုပ္ျပုစု တင္ျပရမည္။

          ( ခ )   စက္သံုးဆီ Re-export ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ (ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရ အခြန္ျပန္အမ္းရမည့္စနစ္ပါဝင္သျဖင့္) ေအာက္ပါအတိုင္း Monitoring ေဆာင္ရြက္ပါမည္ -

                   (၁)     စက္သံုးဆီ (ဒီဇယ္ဆီ) Re-export စနစ္ျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ စတင္ တင္သြင္းခ်ိန္မွစ၍ ျပန္လည္တင္ပို့ခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္၊ မနၱေလး (၁၆) မိုင္နွင့္ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တို့တြင္ Check Point မ်ားထားရွိ၍ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္တို့ပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ့မ်ား ဖြဲ့စည္း၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

                   (၂)     အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ့မ်ားမွ စက္သံုးဆီမ်ား ပို့ကုန္ေျကညာလွြာ (ED) ၊ သြင္းကုန္ေျကညာလွြာ (ID) ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္မႈ၊ တန္ခ်ိန္၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ယာဉ္စာရင္းမ်ားနွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ျပီး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား တစ္ပတ္ (၁) ျကိမ္ ရံုးခ်ုပ္သို့ Check List ျဖင့္ ျပုစုတင္ျပရမည္။    

   

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၂၀။     ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း (Re-Export) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္-

          (က)    Re-Export စနစ္ျဖင့္ စတင္ကုန္သြယ္မႈျပုမည့္ကုမၸဏီမ်ား/ ကုမၸဏီအသစ္စတင္ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္မေဆာင္ရြက္မီ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန Re-Export စနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားစိစစ္ေရးအဖြဲ့သို့ သတင္းေပးပို့ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

          ( ခ )   စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ခြင့္ျပုသည့္ Re-Export သြင္းကုန္/ ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ခြင့္ျပုခ်က္မ်ား ရရွိမွသာ တင္သြင္းခြင့္/ တင္ပို့ခြင့္ ရွိသည္။ လိုင္စင္မရရွိမီ ျကိုတင္၍ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို့ျခင္းမ်ား လံုးဝခြင့္မျပုပါ။

          ( ဂ )   ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းတို့ကို လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားစဉ္က တင္ျပ ထားသည့္ လမ္းေျကာင္းအတိုင္း သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

          (ဃ)    တင္သြင္းမည့္အခ်ိန္၊ ျပန္လည္တင္ပို့မည့္ အခ်ိန္တို့ကို ရက္စြဲ၊ ဆိပ္ကမ္း (သို့မဟုတ္) တင္ပို့/တင္သြင္းမည့္ စခန္းတို့ကို ေဖာ္ျပ၍ Monitoring လုပ္မည့္ အဖြဲ့အစည္းသို့ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို့ရမည္။

          ( င )   ကုန္တင္ပို့မည့္နိုင္ငံမွ အေျကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေျကာင့္ ၄င္းကုန္စည္အား လက္မခံပါက ကုမၸဏီ၏အစီအစဉ္ျဖင့္ ကုန္တင္သြင္းခဲ့ေသာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္တင္ပို့ရမည္။

          ( စ )   တင္သြင္း/တင္ပို့မည့္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက Re-export မွတ္ပံုတင္ ကတ္ခြင့္ျပုထားမႈအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။    

 

အေထြေထြ               

၂၁။     Re-Export စနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပုျခင္းအား နိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္ ေရးအတြက္ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ အကယ္၍ နိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္လာပါက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။