ျပည္ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား ေစ်းအတက္အက် ျဖစ္ေပၚေန

Tue, 01/23/2018 - 04:44 -- admin_ygn

    ျပည္ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲ႐ံုမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီတတိယပတ္၌   ၾကက္သြန္ျဖဴအ၀င္ နည္းလာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ေစ်းကြက္သုိ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴ၀င္ေရာက္မႈမွာ ရွမ္း လိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္လိုင္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းၾကက္သြန္ျ ဖဴ မ်ား အေရာင္း အ၀ယ္ေအးတာေၾကာင့္ ေစ်းဆက္က်လာၿပီး တ႐ုတ္စ(ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ပစၥည္း အ၀င္နည္းတာေၾကာင့္ ေစ်းတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ (ပြဲ႐ံုေစ်း) တစ္ပိႆာလွ်င္ (ရွမ္းစ) က်ပ္ ၂၁၀၀ မွ က်ပ္ ၂၃၀၀၊ (ၾကဴကုတ္စ) က်ပ္ ၁၉၀၀ ျဖင့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ေစ်းတက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။   ေဒသတြင္း(လက္လီ) ေစ်းကြက္မ်ား တြင္ (ရွမ္းစ)တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၂၈၀၀ႏွင့္ (ၾကဴကုတ္စ)က်ပ္၂၃၀၀တို႔ျဖင့္ ေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ ပြဲ႐ံုမ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေသာ္လည္း   ေဒသတြင္း လက္လီသမားမ်ားကေတာ့ ပံုမွန္ေရာင္း၀ယ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။   ယခုတစ္ပတ္ ပြဲ႐ံုမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴအိတ္   ၂၀၀ နီးပါးအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ တယ္။                                      
 နီနီ၀င္း

Local Trade News

Pages