ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါတ္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 05/24/2019 - 09:20 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါတ္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ၊ွ  ဦးခိုင္ျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages