ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ႏွစ္နိိဳင္ငံကုန္သြယ္မွဳႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ျမွင့္တင္ေရး ညွိႏွိဳင္းရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

Mon, 01/09/2017 - 05:20 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ (၁၉း၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ႏွစ္နိိဳင္ငံကုန္သြယ္မွဳႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ျမွင့္တင္ေရး ညွိႏွိဳင္းရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိ

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages