ျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း ေပၚဦးေပၚဖ်ားေစ်းေကာင္းရေနတဲ့ ပန္းေဂၚဖီပြင့္မ်ား

Mon, 10/17/2011 - 07:58 -- Anonymous (not verified)

ေဆာင္းရာသီခ်ိန္မွသာ ထြက္ေပၚမႈမ်ားတဲ့ ပန္းေဂၚဖီမ်ားမွာ ျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း ယခုေအာက္တုိဘာ လဆန္းမွစ၍ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပန္းေဂၚဖီမ်ားမွာ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ လႈိင္လႈိင္ေပါမ်ားတာ ျဖစ္ေပမယ့္