ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ဘုိကိတ္မ်ဳိး ၀ယ္ယူသူမ်ားရွိလာ

Mon, 09/19/2011 - 09:12 -- Anonymous (not verified)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(ျပည္)တြင္ ေဆာင္းသီးႏွံျဖစ္ေသာ ဘုိကိတ္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဘုိကိတ္ မ်ဳိးမ်ား စတင္၀ယ္ယူေနၿပီ လုိ႔သိရပါတယ္။ ပဲေစ်းမွာ ပိႆာ ၂၀ တစ္တင္းကုိ ၁၁၀၀၀ က်ပ္၊ အနည္းငယ္ည့ံေသာ ဘုိကိတ္မွာ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေအာက္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။