ျပည္သံပရာသီး အေရာင္းအ၀ယ္သြက္၍ ေစ်းေကာင္းေန

Fri, 05/24/2019 - 05:52 -- admin_ygn

         ျပည္ေဒသထြက္ သံပရာသီးေစ်းကြက္ ယခုႏွစ္မွာ အေရာင္း အ၀ယ္ ပိုျဖစ္ၿပီး ေစ်းေကာင္းရလ်က္ရွိသည္။ ေဒသတြင္းအထြက္လည္း မ်ားၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္ သံပုရာ သီးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ေစ်းေကာင္းရရွိၿပီး နယ္၀ယ္ လက္ေတြ ပိုမိုတင္ပို႔ရျခင္းေၾကာင့္  ေဒသတြင္း သံပရာသီးေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္းရရွိလ်က္ရွိသည္။ လက္ကားသံပုရာသီး  ရာခ်င္းေစ်း တစ္လံုးလွ်င္ ၅၅က်ပ္၊ ၆၅က်ပ္မွ ၈၀ က်ပ္ေစ်းတို႔ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းလက္လီေစ်းမွာ တစ္လံုးလွ်င္ ၈၀က်ပ္၊ ၁၀၀က်ပ္၊ ၁၅၀က်ပ္တို႔ျဖင့္ အသီးသီး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနသည္။

 

နီနီ၀င္း

Border Trade News

Pages