ျပည္မတ္ပဲေဈး တက္ရိပ္ျပလာလို႔ အေရာင္းအဝယ္သြက္လာ

Tue, 10/30/2018 - 06:36 -- admin_ygn

      ျပည္ပဲေဈးကြက္အတြင္း မတ္ပဲလက္က်န္မ်ား ယခုတစ္ပတ္မွာ အေရာင္း အဝယ္သြက္လာခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အိတ္ ၄၀ဝ/၅၀ဝ ေက်ာ္မွ အိတ္ ၁၀ဝ၀ ခန္႔အထိ အေရာင္းအဝယ္သြက္ေနၿပီး ပဲေဈးႏႈန္းကလည္း တစ္တင္း က်ပ္ ၂၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္အထိ ယခင္လအတြင္းက ေဈးေအးခဲ့တဲ့ ေဈးထက္ ေဈးပိုလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလွာင္ပဲသမားမ်ား ထုတ္ေရာင္းခ်သလို လက္က်န္ပဲ ရွိသူ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ကလည္း ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာတာေ ၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း အျခားပဲမ်ားထက္ အေရာင္းအဝယ္ပိုသြက္လာခဲ့တဲ့ ပဲသီးႏွံ ျဖစ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရ ပါတယ္။
ခင္ေဆြဝင္း

 

Local Trade News

Pages