ျပည္မတ္ပဲေစ်းကြက္ မ်ဳိးပဲအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေန

Tue, 12/13/2011 - 09:33 -- Anonymous (not verified)

ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္အစပုိင္းရက္မွာ ျပည္မတ္ပဲေစ်းကြက္အေနျဖင့္ တစ္တင္းကုိ ၁၄၂၀၀ က်ပ္ေစ်းရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုရက္မွာ ေတာ့ ၁၃၈၀၀ က်ပ္ေစ်းသာ ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းေရာင္၀ယ္မႈနည္းၿပီး၊ ရန္ကုန္၀ယ္လက္ ေရာင္း၀ယ္မႈသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာေတာ့ မ်ဳိးသမားမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈသာရွိၿပီး