ျပည္ဘုိကိတ္အ၀င္နည္းၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေအး

Mon, 09/26/2011 - 08:44 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဘုိကိတ္အ၀င္နည္းလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္တြင္းသုိ႔ အ၀င္နည္းလာသလုိ လက္က်န္ နည္းေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္မွာလည္း ေအးေနပါတယ္။ လက္ေရြးသန္႔စင္ၿပီးေသာ ဘုိကိတ္ပဲတစ္တင္းကုိ ၁၂၀၀၀ က်ပ္၊ ႐ုိး႐ုိးပဲတစ္တင္း ကုိ ၁၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း