ျပည္ဘုိကိတ္လက္လီ/လက္ကားအ၀ယ္လုိက္လ်က္ရွိ

Fri, 02/03/2012 - 06:25 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ျပည္ေစ်းကြက္ကုိ ဘုိကိတ္ပဲသစ္၀င္ေရာက္မႈ တစ္ရက္အိတ္ ၂၀၀ ခန္႔အ၀င္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္၊ ေအာင္လံၾကားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အ၀င္ရွိခဲ့ၿပီး၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ အေျခအေနမွာ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ား အ၀ယ္ရွိသလုိ ေဒသတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္တဲ့