ျပည္ပဲလြန္းျဖဴ လက္က်န္အနည္းငယ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

Mon, 10/10/2011 - 06:38 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ၿမိဳ႕မွ ပဲကုန္သည္ေတြရဲ႕လက္၀ယ္ ပဲလြန္းျဖဴသီးႏွံမွာ လက္က်န္အနည္းငယ္က်န္ရွိခဲ့ၿပီး၊ လက္လီသမားမ်ား အ၀ယ္ရိွ တာေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ပဲတစ္တင္းကုိ ၁၈၅၀၀ က်ပ္ေစ်းျဖင့္ အိတ္အနည္းငယ္သာ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔