ျပည္ပဲလြန္းျဖဴသစ္ ေစ်းကြက္စ၀င္

Tue, 12/06/2011 - 04:43 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ပြဲ႐ုံမ်ားကုိ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္မွ ပဲလြန္းျဖဴအသစ္မ်ား ၀င္စျပဳ ေနၿပီး၊ ပဲတစ္တင္း အဖြင့္ေစ်းမွာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အ၀င္ နည္းေနေသးသလုိ အေရာင္း အ၀ယ္ကလည္း ေအးေနလုိ႔ ၿမဳိ႕တြင္း ၀ယ္လက္အနည္းငယ္သာရွိတယ္လို႔