ျပည္ပဲပုပ္လက္လီ၀ယ္ယူသူမ်ား

Mon, 10/17/2011 - 08:00 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ပဲပုပ္မွာ ယခင္တစ္ပတ္က လက္ကားထက္ လက္လီ၀ယ္ယူသူ ပဲျပားလုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ားသာ အ၀ယ္မ်ား ၿပီး ပိႆာ ၂၀ တစ္တင္းကုိ ၁၇၀၀၀ က်ပ္ေစ်းရွိတယ္လုိ႔