ျပည္ပဲနီျပား အေရာင္းအ၀ယ္သြက္ေပမဲ့ ေစ်းျငိမ္ေန

Fri, 10/21/2011 - 08:03 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္မွာ ပဲနီျပားကုိ လက္လီသမားမ်ား အ၀ယ္လိုက္လ်က္ရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ယခင္အပတ္က တစ္ရက္အိတ္ ၅၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ပဲလက္က်န္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိလာသလို လက္လီသမားမ်ားကလည္း