ျပည္ပဲတီစိမ္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလာ

Mon, 09/26/2011 - 08:41 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ပဲတီစိမ္းသီးႏွံမွာ အ၀င္မရွိသလို လက္က်န္နည္းလာခဲ့ျပီး အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလလယ္မွစ၍ မ်ိဳးပဲ၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိလာခဲ့ျပီး တစ္တင္း ၁၇၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၈၀၀၀ က်ပ္ထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။