ျပည္ပဲတီစိမ္း မ်ဳိးပဲသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

Mon, 10/17/2011 - 07:57 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲတီစိမ္းသီးႏွံမွာ အ၀င္မရွိေတာ့သလုိ ပြဲ႐ုံအခ်ိဳ႕၌သာ လက္က်န္ပဲမ်ားကုိ မ်ဳိးသမား မ်ားအ၀ယ္ရွိတဲ့ အတြက္ တစ္ရက္ကုိ အိတ္ ၃၀ -၄၀ အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုႏွစ္ပဲတီစိမ္း ေစ်းမွာ