ျပည္ပဲတီစိမ္း၀င္ေရာက္မႈမ်ားလာေပမယ့္ ေစ်းျငိမ္လွ်က္ရွိ

Fri, 02/03/2012 - 06:35 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေစ်းကြက္သို႔ ပဲတီစိမ္းသစ္မ်ား တစ္ရက္အိတ္ ၇၀၀ မွ ၈၀၀ အထိ အ၀င္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ေဒသတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အ၀င္ရွိသလို ျပည္၊ ေအာင္လံၾကားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလည္း ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိပါတယ္။