ျပည္ပဲတီစိမ္းေစ်းကြက္ မ်ဳိးပဲမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

Tue, 09/20/2011 - 09:02 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေစ်းကြက္မွာ ပဲတီစိမ္းကို မ်ဳိးအတြက္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိလာတဲ့အတြက္ တစ္ရက္မ်ဳိးပဲ ၂၅ အိတ္ေက်ာ္ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပဲတီစိမ္းေစ်းမွာ အရည္အေသြးလုိက္၍ ေစ်းကြာျခားမႈရွိခဲ့ၿပီး၊ ႐ုိး႐ုိးစမွာ တစ္တင္း ၁၃၅၀၀ က်ပ္၊ အလတ္ စမွာ တစ္တင္း ၁၄၅၀၀ က်ပ္၊ ထိပ္စအမ်ဳိးအစားမွာ တစ္တင္း ၁၈၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ မ်ဳိးအတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။