ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလုိက္ကာလတူႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Tue, 02/16/2016 - 09:07 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၁၂-၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၂-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း နိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈ ၁၉၂၉.၁၈၄ ၅၃၇၁.၄၀၈ ၇၃၀၀.၅၉၂ ၁၆၈၂.၈၃၀ ၅၀၈၅.၆၅၈ ၆၇၆၈.၄၈၈ ၂၄၆.၃၅၄ ၂၈၅.၇၅၀ ၅၃၂.၁၀၄
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၅၁.၁၂၁ ၃၇၉၄.၄၀၃ ၄၁၄၅.၅၂၄ ၄၅၀.၁၇၃ ၄၄၀၈.၆၆၅ ၄၈၅၈.၈၃၈ -၉၉.၀၅၂ -၆၁၄.၂၆၂ -၇၁၃.၃၁၄
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၄၁.၈၁၅ ၂၇၆၆.၁၆၅ ၂၈၀၇.၉၈၀ ၂၀၄.၄၀၁ ၂၃၀၅.၂၃၅ ၂၅၀၉.၆၃၆ -၁၆၂.၅၈၆ ၄၆၀.၉၃၀ ၂၉၈.၃၄၄
  စုစုေပါင္း ၂၃၂၂.၁၂၀ ၁၁၉၃၁.၉၇၆ ၁၄၂၅၄.၀၉၆ ၂၃၃၇.၄၀၄ ၁၁၇၉၉.၅၅၈ ၁၄၁၃၆.၉၆၂ -၁၅.၂၈၄ ၁၃၂.၄၁၈ ၁၁၇.၁၃၄

 ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း