ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 06/10/2016 - 10:05 -- dccaadmin
တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၃-၆-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၃-၆-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပုိင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပုိင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၃၇.၆၂၃ ၉၈၉.၀၃၇ ၁၀၂၆.၆၆၀ ၅၇.၆၄၃ ၁၁၈၇.၀၉၄ ၁၂၄၄.၇၃၇ -၂၀.၀၂၀ -၁၉၈.၀၅၇ -၂၁၈.၀၇၇
လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၈.၀၈၄ ၇၉၂.၈၀၈ ၈၁၀.၈၉၂ ၄၈.၄၅၁ ၆၈၇.၀၀၆ ၇၃၅.၄၅၇ -၃၀.၃၆၇ ၁၀၅.၈၀၂ ၇၅.၄၃၅
လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၂၆.၃၇၁ ၅၈၃.၅၀၆ ၆၀၉.၈၇၇ ၇.၄၃၁ ၅၁၆.၀၉၂ ၅၂၃.၅၂၃ ၁၈.၉၄၀ ၆၇.၄၁၄ ၈၆.၃၅၄
  စုစုေပါင္း ၈၂.၀၇၈ ၂၃၆၅.၃၅၁ ၂၄၄၇.၄၂၉ ၁၁၃.၅၂၅ ၂၃၉၀.၁၉၂ ၂၅၀၃.၇၁၇ -၃၁.၄၄၇ -၂၄.၈၄၁ -၅၆.၂၈၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း