ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Thu, 05/17/2018 - 08:24 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၁-၅-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၁-၅-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၃၆.၉၀၃ ၆၁၄.၄၈၂ ၈၅၁.၃၈၅ ၄၁.၁၀၅ ၅၉၁.၂၅၃ ၆၃၂.၃၅၈ ၁၉၅.၇၉၈ ၂၃.၂၂၉ ၂၁၉.၀၂၇
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၂၁.၁၅၇ ၉၀၁.၈၄၂ ၉၂၂.၉၉၉ ၈.၃၉၆ ၇၀၃.၀၄၉ ၇၁၁.၄၄၅ ၁၂.၇၆၁ ၁၉၈.၇၉၃ ၂၁၁.၅၅၄
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၉.၃၀၂ ၄၄၉.၀၀၃ ၄၅၈.၃၀၅ ၆.၆၄၂ ၄၂၉.၀၇၇ ၄၃၅.၇၁၉ ၂.၆၆၀ ၁၉.၉၂၆ ၂၂.၅၈၆
  စုစုေပါင္း ၂၆၇.၃၆၂ ၁၉၆၅.၃၂၇ ၂၂၃၂.၆၈၉ ၅၆.၁၄၃ ၁၇၂၃.၃၇၉ ၁၇၇၉.၅၂၂ ၂၁၁.၂၁၉ ၂၄၁.၉၄၈ ၄၅၃.၁၆၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္