ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 09/13/2019 - 06:33 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၆-၉-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၆-၉-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၆၇၃.၂၁၈ ၄၆၆၈.၂၂၈ ၅၃၄၁.၄၄၆ ၉၀၉.၅၇၈ ၅၂၉၀.၈၅၉ ၆၂၀၀.၄၃၇ -၂၃၆.၃၆၀ -၆၂၂.၆၃၁ -၈၅၈.၉၉၁
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၅၂.၄၄၅ ၆၁၀၈.၆၀၄ ၆၂၆၁.၀၄၉ ၂၁၅.၀၅၄ ၆၂၈၃.၈၀၆ ၆၄၉၈.၈၆၀ -၆၂.၆၀၉ -၁၇၅.၂၀၂ -၂၃၇.၈၁၁
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၈.၀၄၂ ၃၀၄၆.၇၆၁ ၃၀၉၄.၈၀၃ ၇၀.၇၃၅ ၃၅၀၄.၃၈၀ ၃၅၇၅.၁၁၅ -၂၂.၆၉၃ -၄၅၇.၆၁၉ -၄၈၀.၃၁၂
CMP   ၂၁၉၈.၈၂၀ ၂၁၉၈.၈၂၀ ၃၁.၀၈၀ ၁၈၃၃.၃၂၂ ၁၈၆၄.၄၀၂ -၃၁.၀၈၀ ၃၆၅.၄၉၈ ၃၃၄.၄၁၈
  စုစုပေါင်း ၈၇၃.၇၀၅ ၁၆၀၂၂.၄၁၃ ၁၆၈၉၆.၁၁၈ ၁၂၂၆.၄၄၇ ၁၆၉၁၂.၃၆၇ ၁၈၁၃၈.၈၁၄ -၃၅၂.၇၄၂ -၈၈၉.၉၅၄ -၁၂၄၂.၆၉၆

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း