ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 09/06/2019 - 08:55 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၀-၈-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၆၆၅.၄၄၇ ၄၅၆၂.၁၄၉ ၅၂၂၇.၅၉၆ ၇၈၅.၂၃၉ ၅၁၇၅.၂၈၇ ၅၉၆၀.၅၂၆ -၁၁၉.၇၉၂ -၆၁၃.၁၃၈ -၇၃၂.၉၃၀
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၅၁.၆၄၈ ၆၀၀၂.၉၄၉ ၆၁၅၄.၅၉၇ ၂၀၈.၇၀၈ ၆၁၇၁.၁၈၂ ၆၃၇၉.၈၉၀ -၅၇.၀၆၀ -၁၆၈.၂၃၃ -၂၂၅.၂၉၃
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၆.၇၇၁ ၂၉၈၆.၈၈၁ ၃၀၃၃.၆၅၂ ၇၀.၁၅၀ ၃၄၀၂.၉၈၂ ၃၄၇၃.၁၃၂ -၂၃.၃၇၉ -၄၁၆.၁၀၁ -၄၃၉.၄၈၀
CMP   ၂၁၄၈.၈၅၅ ၂၁၄၈.၈၅၅ ၃၁.၀၈၀ ၁၇၉၇.၄၂၄ ၁၈၂၈.၅၀၄ -၃၁.၀၈၀ ၃၅၁.၄၃၁ ၃၂၀.၃၅၁
  စုစုပေါင်း ၈၆၃.၈၆၆ ၁၅၇၀၀.၈၃၄ ၁၆၅၆၄.၇၀၀ ၁၀၉၅.၁၇၇ ၁၆၅၄၆.၈၇၅ ၁၇၆၄၂.၀၅၂ -၂၃၁.၃၁၁ -၈၄၆.၀၄၁ -၁၀၇၇.၃၅၂

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း