ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Tue, 07/23/2019 - 03:45 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၇-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၇-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၆၀၃.၇၁၀ ၃၈၇၇.၅၄၃ ၄၄၈၁.၂၅၃ ၇၁၆.၆၉၂ ၄၅၃၁.၄၈၉ ၅၂၄၈.၁၈၁ -၁၁၂.၉၈၂ -၆၅၃.၉၄၆ -၇၆၆.၉၂၈
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၄၂.၈၀၀ ၅၁၈၈.၃၇၅ ၅၃၃၁.၁၇၅ ၁၇၈.၉၅၁ ၅၃၅၂.၉၃၉ ၅၅၃၁.၈၉၀ -၃၆.၁၅၁ -၁၆၄.၅၆၄ -၂၀၀.၇၁၅
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၃၆.၂၇၁ ၂၅၅၅.၇၀၂ ၂၅၉၁.၉၇၃ ၆၅.၄၀၂ ၂၇၅၉.၂၅၀ ၂၈၂၄.၆၅၂ -၂၉.၁၃၁ -၂၀၃.၅၄၈ -၂၃၂.၆၇၉
CMP   ၁၈၆၂.၀၅၇ ၁၈၆၂.၀၅၇   ၁၅၅၆.၇၃၁ ၁၅၅၆.၇၃၁   ၃၀၅.၃၂၆ ၃၀၅.၃၂၆
  စုစုပေါင်း ၇၈၂.၇၈၁ ၁၃၄၈၃.၆၇၇ ၁၄၂၆၆.၄၅၈ ၉၆၁.၀၄၅ ၁၄၂၀၀.၄၀၉ ၁၅၁၆၁.၄၅၄ -၁၇၈.၂၆၄ -၇၁၆.၇၃၂ -၈၉၄.၉၉၆

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း