ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 02/08/2019 - 10:10 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁-၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၃၂၀.၄၅၅ ၁၆၆၇.၈၉၆ ၁၉၈၈.၃၅၁ ၂၄၆.၂၀၉ ၁၈၉၄.၅၂၁ ၂၁၄၀.၇၃၀ ၇၄.၂၄၆ -၂၂၆.၆၂၅ -၁၅၂.၃၇၉
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၇၃.၇၁၆ ၂၁၉၃.၁၂၂ ၂၂၆၆.၈၃၈ ၁၀၃.၁၀၂ ၂၂၇၈.၉၆၇ ၂၃၈၂.၀၆၉ -၂၉.၃၈၆ -၈၅.၈၄၅ -၁၁၅.၂၃၁
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၁၄.၄၆၇ ၁၁၃၂.၂၂၃ ၁၁၄၆.၆၉၀ ၃၇.၀၈၉ ၁၂၀၂.၅၀၈ ၁၂၃၉.၅၉၇ -၂၂.၆၂၂ -၇၀.၂၈၅ -၉၂.၉၀၇
CMP   ၇၈၆.၅၀၉ ၇၈၆.၅၀၉   ၆၁၀.၉၂၀ ၆၁၀.၉၂၀   ၁၇၅.၅၈၉ ၁၇၅.၅၈၉
  စုစုေပါင္း ၄၀၈.၆၃၈ ၅၇၇၉.၇၅၀ ၆၁၈၈.၃၈၈ ၃၈၆.၄၀၀ ၅၉၈၆.၉၁၆ ၆၃၇၃.၃၁၆ ၂၂.၂၃၈ -၂၀၇.၁၆၆ -၁၈၄.၉၂၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း