ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 01/11/2019 - 04:42 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၄-၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၄-၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၂၇၁.၁၀၈ ၁၂၇၂.၂၈၈ ၁၅၄၃.၃၉၆ ၁၄၅.၇၁၇ ၁၄၃၅.၀၇၄ ၁၅၈၀.၇၉၁ ၁၂၅.၃၉၁ -၁၆၂.၇၈၆ -၃၇.၃၉၅
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၅၆.၅၁၅ ၁၆၇၅.၁၇၅ ၁၇၃၁.၆၉၀ ၆၅.၂၇၁ ၁၇၃၁.၁၃၀ ၁၇၉၆.၄၀၁ -၈.၇၅၆ -၅၅.၉၅၅ -၆၄.၇၁၁
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၁၂.၇၉၀ ၈၅၈.၀၅၃ ၈၇၀.၈၄၃ ၃၂.၂၅၀ ၉၀၈.၄၂၅ ၉၄၀.၆၇၅ -၁၉.၄၆၀ -၅၀.၃၇၂ -၆၉.၈၃၂
CMP   ၅၅၉.၅၃၂ ၅၅၉.၅၃၂   ၄၄၁.၄၈၈ ၄၄၁.၄၈၈   ၁၁၈.၀၄၄ ၁၁၈.၀၄၄
  စုစုေပါင္း ၃၄၀.၄၁၃ ၄၃၆၅.၀၄၈ ၄၇၀၅.၄၆၁ ၂၄၃.၂၃၈ ၄၅၁၆.၁၁၇ ၄၇၅၉.၃၅၅ ၉၇.၁၇၅ -၁၅၁.၀၆၉ -၅၃.၈၉၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း