ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္သတ္မွတ္ျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 10:33 -- admin

၁။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါသည္ -

(က) ယာဥ္အုိ/ ယာဥ္ေဟာင္းအစားထိုးယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ (Consignment စနစ္) အပါအ၀င္

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္လူစီးယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၃) ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း)

( ခ ) နုိင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ၊ ပုိ ့ကုန္/ သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ထမ္းမ်ား ၊ သေဘၤာသားမ်ား ၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနစစ္သံ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ဟုိတယ္/ခရီးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္လူစီးယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၃) ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

(၅) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ျမိဳ့တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

( ဂ ) တိုင္း/ ျပည္နယ္ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ Taxi ေလွ်ာက္ထားမ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(ဃ) ပံုမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (မီးသတ္ကားအပါအ၀င္)

(၃) လူနာတင္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) နိဗၺာန္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၅) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၀၈ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

(၆) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ျမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

( င ) အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္္အတြင္း)

(၂) လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ား၊ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

( စ ) FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွလွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (မီးသတ္ကားအပါအ၀င္)

(၃) လူနာတင္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) နိဗၺာန္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၅) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

(၆) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ျမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)