ျပည္ပမွတင္သြင္းလာမည့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ SKD/ CKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန့မွ စ၍ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္Safety ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေျကျငာျခင္း

Fri, 08/23/2019 - 08:59 -- ictuser

ျပည္ပမွတင္သြင္းလာမည့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ SKD/ CKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန့မွ စ၍ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္Safety ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္း ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္-

 

စက္စြမ္းအား(Max)

 

  •  Engine Power (Max)    -       450 cc
  •  Diesel Engine ျဖစ္ပါက (1 Cylinder)

အတိုင္းအတာ

  •  ယာဉ္အလ်ား (Max)       -       4250 mm (13.9ft)
  • ယာဉ္အနံ (Max)           -       1500 mm (4.9ft)
  • အျမင့္(Max)        -       2000 mm (6.5ft)

တင္အား (Max)

  • သံုးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္      -       500 kg
  • လူစီးသံုးဘီးေမာ္ေတာ္ယာဉ္      -       5 P (ယာဉ္ေမာင္းသူအပါအဝင္)

ဝင္ရိုးအေရအတြက္(Max)            -       (2) Axle

Axle Capacity (Max)         -       1000 kg

Tyre Size (Max)                      -       5.00 -12

  • အထက္ေဖာ္ျပပါကန့္သတ္ခ်က္မ်ားမွာအမ်ားဆံုးခြင့္ျပုမည့္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီးထုတ္လုပ္ျပီးယာဉ္တစ္စီးခ်င္းစီအတြက္မူလထုတ္လုပ္သူမွသတ္မွတ္ထားသည့္စက္ရံု ထုတ္Specificationပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်မွန္ကန္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။
  •  မူလစက္ရံုထုတ္ယာဉ္ကိုျပုျပင္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းမ်ားခြင့္မျပု။
  • Specificationမ်ားကိုစိစစ္ရာတြင္ယာဉ္သည္ခြြင့္ျပုခ်က္နွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားေသာမူလစက္ရံုထုတ္ယာဉ္ျဖစ္ေျကာင္းေသခ်ာေစရန္လိုအပ္ပါကCatalogueမူရင္းမ်ား၊  သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ့အစည္း(Government Body)မွ ထုတ္ေပး ထားေသာ Type Approval Certificate မ်ားပူးတြဲတင္ျပနိုင္ရမည္။

 

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းၿခင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ

( ၁၉.၈.၂၀၁၉)