ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Wed, 01/25/2017 - 08:27 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၀-၁-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၀-၁-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၁၉၄.၉၀၆ ၂၁၉၄.၉၄၉   ၁၉၇၅.၁၃၉ ၁၉၇၅.၁၃၉ ဝ.၀၄၃ ၁၈၈.၇၄၁ ၂၁၉.၈၁၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၇.၅၈၅ ၇.၅၈၅   ၆.၁၈၅ ၆.၁၈၅   ဝ.၂၅၁ ၁.၄၀၀
ရေထွက်   ၄၃၀.၈၆၄ ၄၃၀.၈၆၄   ၃၅၆.၂၉၁ ၃၅၆.၂၉၁   ၆၂.၇၄၆ ၇၄.၅၇၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၃၇၀ ၃၆၉.၁၈၉ ၇၅၅.၅၅၉ ၄၃၆.၃၆၆ ၄၅၉.၅၃၆ ၈၉၅.၉၀၂ -၄၀.၁၄၂ -၁၁၁.၁၄၇ -၁၄၀.၃၄၃
သစ်တောထွက် ၂.၂၈၀ ၁၈၈.၁၂၅ ၁၉၀.၄၀၅ ၄.၇၆၀ ၁၅၆.၉၁၇ ၁၆၁.၆၇၇ -၂.၄၅၉ ၂၉.၂၇၁ ၂၈.၇၂၈
စက်မှုကုန်ချော ၂၁၆၉.၅၃၅ ၁၈၃၀.၅၄၃ ၄၀၀၀.၀၇၈ ၃၄၄၅.၅၆၂ ၁၀၂၁.၁၀၈ ၄၄၆၆.၆၇၀ -၁၂၉၈.၅၂၀ ၆၃၂.၀၃၅ -၄၆၆.၅၉၂
အခြား ၂၀၀.၇၆၇ ၁၀၅၈.၄၃၈ ၁၂၅၉.၂၀၅ ၁၄၇.၂၆၄ ၃၀၃.၈၁၅ ၄၅၁.၀၇၉ ၆၃.၆၇၃ ၇၈၂.၈၉၄ ၈၀၈.၁၂၆
  စုစုပေါင်း ၂၇၅၈.၉၉၅ ၆၀၇၉.၆၅၀ ၈၈၃၈.၆၄၅ ၄၀၃၃.၉၅၂ ၄၂၇၈.၉၉၁ ၈၃၁၂.၉၄၃ -၁၂၇၇.၄၀၅ ၁၅၈၄.၇၉၁ ၅၂၅.၇၀၂

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်