ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Thu, 03/03/2016 - 08:08 -- dccaadmin
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၆-၂-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၆-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၂၄၅.၁၃၄ ၂၂၄၅.၁၃၄   ၂၃၆၂.၇၆၅ ၂၃၆၂.၇၆၅ ဝ.၀၀၀ -၁၁၇.၆၃၁ -၁၁၇.၆၃၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း   ၇.၁၆၃ ၇.၁၆၃   ၇.၃၇၀ ၇.၃၇၀ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၂၀၇ -ဝ.၂၀၇
‌ရေထွက်   ၄၁၂.၁၆၄ ၄၁၂.၁၆၄ ဝ.၀၂၀ ၃၇၅.၂၄၁ ၃၇၅.၂၆၁ -ဝ.၀၂၀ ၃၆.၉၂၃ ၃၆.၉၀၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၄၅.၈၂၃ ၄၉၈.၈၇၂ ၉၄၄.၆၉၅ ၉၇၈.၅၂၃ ၄၂၄.၁၆၆ ၁၄၀၂.၆၈၉ -၅၃၂.၇၀၀ ၇၄.၇၀၆ -၄၅၇.၉၉၄
သစ်တောထွက် ၅.၅၈၄ ၁၇၈.၈၆၆ ၁၈၄.၄၅၀ ၁၂.၁၄၄ ၆၃.၆၈၈ ၇၅.၈၃၂ -၆.၅၆၀ ၁၁၅.၁၇၈ ၁၀၈.၆၁၈
စက်မှုကုန်ချော ၄၀၅၁.၁၁၁ ၁၀၉၂.၀၅၁ ၅၁၄၃.၁၆၂ ၄၄၃၅.၆၅၉ ၁၀၇၆.၇၂၀ ၅၅၁၂.၃၇၉ -၃၈၄.၅၄၈ ၁၅.၃၃၁ -၃၆၉.၂၁၇
အခြား ၅၆၂.၀၀၈ ၄၁၄.၀၉၆ ၉၇၆.၁၀၄ ၆၃၀.၃၀၅ ၁၄၇.၃၇၁ ၇၇၇.၆၇၆ -၆၈.၂၉၇ ၂၆၆.၇၂၅ ၁၉၈.၄၂၈
  စုစုပေါင်း ၅၀၆၄.၅၂၆ ၄၈၄၈.၃၄၆ ၉၉၁၂.၈၇၂ ၆၀၅၆.၆၅၁ ၄၄၅၇.၃၂၁ ၁၀၅၁၃.၉၇၂ -၉၉၂.၁၂၅ ၃၉၁.၀၂၅ -၆၀၁.၁၀၀

 ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း