ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 09/06/2019 - 08:48 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၀-၈-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၀၂၉.၀၉၂ ၃၀၂၉.၀၉၂   ၂၆၉၁.၈၁၂ ၂၆၉၁.၈၁၂   ၃၃၇.၂၈၀ ၃၃၇.၂၈၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက် ဝ.၂၃၈ ၃၃၉.၈၄၇ ၃၄၀.၀၈၅   ၁၉၅.၁၄၉ ၁၉၅.၁၄၉ ဝ.၂၃၈ ၁၄၄.၆၉၈ ၁၄၄.၉၃၆
ရေထွက်   ၆၇၄.၀၄၈ ၆၇၄.၀၄၈   ၆၄၈.၆၂၁ ၆၄၈.၆၂၁   ၂၅.၄၂၇ ၂၅.၄၂၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၉.၆၂၆ ၉၇၂.၈၉၃ ၁၃၆၂.၅၁၉ ၈၇၄.၃၇၈ ၁၀၄၃.၅၈၇ ၁၉၁၇.၉၆၅ -၄၈၄.၇၅၂ -၇၀.၆၉၄ -၅၅၅.၄၄၆
သစ်တောထွက် ၈.၂၈၂ ၁၄၉.၃၉၇ ၁၅၇.၆၇၉ ၁၅.၆၀၀ ၁၆၃.၁၅၅ ၁၇၈.၇၅၅ -၇.၃၁၈ -၁၃.၇၅၈ -၂၁.၀၇၆
စက်မှုကုန်ချော ၃၅၉၂.၂၄၂ ၅၅၆၀.၄၀၃ ၉၁၅၂.၆၄၅ ၃၁၅၉.၂၂၉ ၄၁၃၄.၈၆၂ ၇၂၉၄.၀၉၁ ၄၃၃.၀၁၃ ၁၄၂၅.၅၄၁ ၁၈၅၈.၅၅၄
အခြား ၃၅၀.၄၄၈ ၃၉၀.၇၂၄ ၇၄၁.၁၇၂ ၅၇.၃၉၉ ၁၅၅၆.၅၁၄ ၁၆၁၃.၉၁၃ ၂၉၃.၀၄၉ -၁၁၆၅.၇၉၀ -၈၇၂.၇၄၁
  စုစုပေါင်း ၄၃၄၀.၈၃၆ ၁၁၁၁၆.၄၀၄ ၁၅၄၅၇.၂၄၀ ၄၁၀၆.၆၀၆ ၁၀၄၃၃.၇၀၀ ၁၄၅၄၀.၃၀၆ ၂၃၄.၂၃၀ ၆၈၂.၇၀၄ ၉၁၆.၉၃၄

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်