ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Tue, 02/09/2016 - 07:27 -- dccaadmin
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၅-၂-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၅-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုငျငံပိုငျ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၀၉၂.၈၂၅ ၂၀၉၂.၈၂၅   ၂၁၉၅.၃၃၇ ၂၁၉၅.၃၃၇ ဝ.၀၀၀ -၁၀၂.၅၁၂ -၁၀၂.၅၁၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း   ၆.၈၂၆ ၆.၈၂၆   ၆.၉၀၀ ၆.၉၀၀ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၀၇၄ -ဝ.၀၇၄
‌ရေထွက်   ၃၈၂.၇၇၄ ၃၈၂.၇၇၄ ဝ.၀၂၀ ၃၄၈.၂၇၇ ၃၄၈.၂၉၇ -ဝ.၀၂၀ ၃၄.၄၉၇ ၃၄.၄၇၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၃၇.၄၇၃ ၄၇၅.၄၄၁ ၉၁၂.၉၁၄ ၉၅၆.၈၃၁ ၄၀၆.၂၆၅ ၁၃၆၃.၀၉၆ -၅၁၉.၃၅၈ ၆၉.၁၇၆ -၄၅၀.၁၈၂
သစ်တောထွက် ၅.၁၆၄ ၁၆၆.၅၇၈ ၁၇၁.၇၄၂ ၁၁.၇၆၂ ၅၅.၅၈၄ ၆၇.၃၄၆ -၆.၅၉၈ ၁၁၀.၉၉၄ ၁၀၄.၃၉၆
စက်မှုကုန်ချော ၃၇၈၂.၁၄၅ ၁၀၂၇.၆၈၆ ၄၈၀၉.၈၃၁ ၄၃၇၀.၁၄၇ ၁၀၂၀.၅၀၇ ၅၃၉၀.၆၅၄ -၅၈၈.၀၀၂ ၇.၁၇၉ -၅၈၀.၈၂၃
အခြား ၁၇၆.၉၆၁ ၃၆၀.၁၅၀ ၅၃၇.၁၁၁ ၆၂၂.၂၂၇ ၁၄၃.၈၁၇ ၇၆၆.၀၄၄ -၄၄၅.၂၆၆ ၂၁၆.၃၃၃ -၂၂၈.၉၃၃
  စုစုပေါင်း ၄၄၀၁.၇၄၃ ၄၅၁၂.၂၈၀ ၈၉၁၄.၀၂၃ ၅၉၆၀.၉၈၇ ၄၁၇၆.၆၈၇ ၁၀၁၃၇.၆၇၄ -၁၅၅၉.၂၄၄ ၃၃၅.၅၉၃ -၁၂၂၃.၆၅၁

ဇစ်မြစ်- Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း