ျပည္ပဆန္တင္ပို့ မႈ တန္ခ်ိန္(၃)သန္း ေရာက္ရွိစံခ်ိန္တင္

Wed, 02/14/2018 - 03:33 -- admin_ygn

         ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀ ရာစုအလယ္ေလာက္တြင္ ကမၻာ့ဆန္ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဆန္ကို အဓိက တင္ပို႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာမွာ လယ္ယာက႑ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအမ်ားစု (သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔)မွာလည္း ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက၍ လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ လယ္ယာထြက္ကုန္စည္မ်ားအနက္ ဆန္စပါးကို  အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျပည္တြင္း၌စားသုံးကာ ပိုလွ်ံေသာပမာဏကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေနေသာ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ကုိအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၅၅၄ သန္း၊ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္  ၁၇ သိန္းေက်ာ္  ျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာက႑တင္ပို႔မႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပို႔ကုန္က႑တစ္ခုလုံး၏ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တာ ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈကုိ ေလ့လာ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ေစ်းကြက္သစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း  ၂၂ ႏိုင္ငံအား ရွာေဖြတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ လက္လႊတ္ ဆုံး႐ႈံး လိုက္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏိုင္ငံရွိပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ေစ်းကြက္ သစ္ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိတဲ့အေရအတြက္က ေစ်းကြက္ ေပ်ာက္သြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အေရအတြက္ထက္ ပိုမို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ဟာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။
         ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္   (ဧၿပီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ အထိ) ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲကုိျပည္ပသို႔  တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေက်ာ္တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၉၄၈ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅၄၃ ဒသမ ၃၇၁ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔တဲ့  ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံျဖစ္ သည့္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂါနာ၊ မက္ဒါဂါစကာ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ အာဖဂန္နစၥ တန္ႏိုင္ငံ၊ ဆီနီေဂါႏွင့္  ပိုလန္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ သာတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ၆၂ ႏိုင္ငံ တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ တဲ့အ တြက္  ၂၂ ႏိုင္ငံသို႔ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ ယခင္ကာလမ်ားက ျပည္ပသို႔ဆန္စပါးတင္ပို႔ရာမွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ေစ်းကြက္ သစ္မ်ားကို ရွာေဖြတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ားကုိ အဓိကတင္ပို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑တိုး တက္လာသည့္အျပင္ ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသုိ႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္မႈပမာဏဟာ ၅၅ ႏွစ္ တာကာလအတြင္း  အျမင့္ဆုံးအေနထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏   စီးပြားေရးတိုးတက္လာ သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ တစ္ တန္လွ်င္ ဆန္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ၃၅၆ အေမရိကန္ ေဒၚလာမွ အျမင့္ဆုံး ၄၂၇ အေမရိကန္ ေဒၚလာ - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၀ ထိရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရၿပီးတင္ပို႔ရာတြင္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေပၚမူတည္၍  အခ်ိဳ႕ဆန္ အမ်ိဳး အစား မ်ားက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဘက္မွ  ေစ်းပိုရရွိသည္မ်ားရွိသလို အခ်ိဳ႕ ဆန္ /ဆန္ကြဲ အမ်ိဳးအစားမ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဘက္မွ ေစ်းပိုမိုရရွိတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။
        ျပည္ပတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ အက်ိဳးအေၾကပါ၀င္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေပၚမူတည္၍  ထိုင္း white rice သည္ အနိမ့္ဆုံး ၃၉၈ အေမရိကန္ေဒၚလာ မွ ၄၃၅ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ ဗီယက္နမ္ဆန္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၀ မွ ၄၃၅  အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ပါကစၥတန္ဆန္သည္ ၃၆၇ အေမရိကန္ ေဒၚလာ မွ ၄၀၂ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ အိႏၵိယဆန္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၉၀ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း  သိရွိရပါတယ္။ FAO Rice Market Monitor တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ား အရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ မည့္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ  ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ဇီယာဆန္ ၅ မွတ္က်ပ္ ၂၄၈၀၀ မွ က်ပ္ ၂၅၀၀၀၊ ဇီယာဆန္ ၁၀ မွတ္က်ပ္ ၂၄၃၀၀ မွ က်ပ္ ၂၄၅၀၀ ၊ ဇီယာဆန္ ၂၅ မွတ္က်ပ္ ၂၀၃၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၅၀၀၊ ဇီယာဆန္ ၃၅မွတ္က်ပ္ ၁၉၈၀၀ မွက်ပ္ ၂၀၀၀၀၊ ဧည့္မထဆန္ ၅ မွတ္ က်ပ္ ၂၁၈၀၀ မွ က်ပ္ ၂၂၀၀၀၊ ဧည့္မထဆန္၁၀မွတ္က်ပ္ ၂၁၃၀၀ မွ က်ပ္ ၂၁၅၀၀၊ ဧည့္မထဆန္ ၂၅မွတ္က်ပ္ ၂၀၃၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၅၀၀၊ ဧည့္မထဆန္ ၃၅မွတ္က်ပ္ ၁၉၈၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ၊ ငစိန္ဆန္ ၅မွတ္က်ပ္ ၂၁၅၀၀၊ ငစိန္ဆန္ ၂၅မွတ္ က်ပ္ ၂၀၅၀၀၊ ငစိန္ဆန္ ၃၅ မွတ္က်ပ္ ၂၀၀၀၀၊ ဆန္ကြဲ (B-2/3/4) က်ပ္ ၁၆၈၀၀ မွ က်ပ္ ၁၇၀၀၀၊ ဆန္ကြဲ (B-1/2) က်ပ္ ၁၇၃၀၀ မွ က်ပ္ ၁၇၅၀၀၊ ဆန္ကြဲ(B-1 & Extra) က်ပ္ ၁၇၉၀၀ မွ က်ပ္ ၁၈၂၀၀ အသီးသီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ယခင္လ ဇန္န၀ါရီလတြင္ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ေစ်းပိုမိုရရွိလာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
        ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ျပင္ပ ေငြလဲႏႈန္းအေနျဖင့္တစ္ယြမ္လွ်င္ ၂၀၅ က်ပ္ႏႈန္းရွိၿပီး ဧည့္မထဆန္ ၂၅ မွတ္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၁၅ ယြမ္မွ ၁၁၈ ယြမ္ထိ ေပါက္ေစ်းရွိ၍  ဆန္ကြဲ (B-2/3/4) တစ္အိတ္လွ်င္  ၈၉ ယြမ္ မွ ၉၆  ယြမ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မႏၱေလးမွမူဆယ္သို႔  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခအေနျဖင့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၅၇ က်ပ္ခန္႔က်သင့္ၿပီး အလုပ္သမားအတင္ အခ်ခအေနျဖင့္ ၅၀ ကီလို တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀ ခန္႔က်သင့္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။  ဇန္န၀ါရီလအတြင္းတြင္ မႏၱေလးမွမူဆယ္သို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခအေနျဖင့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၆၉ က်ပ္ထိရွိခဲ့ရာမွ ယခုလ အတြင္းတြင္ ေဖေ ဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ၅၇ က်ပ္သာ ရွိသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းသြားေသာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီး  အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိလာေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ျပည္တြင္း ဆန္စပါးေစ်း အတက္အက်သည္ ျပည္ပဆန္စပါး ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈ အားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္ျခင္းတို႔ေ ၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆန္စပါးေစ်းသည္ လည္း ေစ်းေကာင္းရရွိလာၿပီး ဆန္စပါးေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္လာ ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ မရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ ယခုအခါ ဆန္လုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လာ ၾကေၾကာင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ ဆန္အထြက္ႏႈန္းနည္း သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္မ်ားအား၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။
          USDA စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမၻာ့ဆန္ကုန္သြယ္ မႈ က႑ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ဆန္အမ်ားဆုံးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ပဥၥမ ေျမာက္ အမ်ားဆုံး ဆန္ တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ျပည္ပမွ အမ်ားဆုံးဆန္တင္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာ့စိုက္ ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စပါး (မိုးစပါး + ေႏြစပါး) စိုက္ဧက ၂ ဒသမ ၄၆ ဧကသန္း ရွိၿပီး ထြက္ရွိမည့္ တင္းလ်ာထားခ်က္မွာ  ၁၃၁၇ သန္း ရွိပါတယ္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ မ်ိဳး၊ အေလအလြင့္၊ စားသုံးမႈမွာ ခန္႔မွန္းေျခတင္း ၈၂၆ သန္းရွိသျဖင့္ ပိုလွ်ံမည့္ စပါးတင္း ၄၉၂ သန္း၊ စပါးတန္ခ်ိန္အားျဖင့္  ၁၀ သန္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္  ၂ ဒသမ ၅ သန္း ခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ေလ့လာ သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုလက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ၿပီးသည့္စာရင္းမ်ားအရ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္း ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္  ျမန္မာ့ဆန္ တင္ပို႔မႈအတြက္ ေကာင္း မြန္ေသာရလဒ္မ်ားရရွိၿပီး  ယခုဘ႑ာႏွစ္၏က်န္ကာလမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ Logistic ပိုင္းတြင္လည္း အားသာခ်က္မ်ားရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားကို အေလးထားစိတ္၀င္စားမႈပိုမိုလာသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆန္ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအျပင္ အဆိုပါႏို င္ငံမ်ား၏ ရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ၀ယ္လိုအားရွိႏိုင္မႈ  အေျခအေနမ်ားကို သိရွိလာၿပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ မိမိႏိုင္ငံ၏  ပို႔ကုန္က႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား   ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ပို႔ရာတြင္လည္း Value-Added ကုန္စည္အေနျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ပါက မိမိႏိုင္ငံ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ေစ်းေကာ င္း ပိုမိုရ ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
        ယင္းသုိ႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ  ရရွိ မည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိမွာျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈ မ်ားအနက္ စပါး မ်ိဳးေစ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ သြင္းအားစု၊ ႀကိတ္ခြဲမႈစနစ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ မႈ စနစ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးကုန္က်စရိ တ္ မပည့္စုံျခင္းတို႔အျပင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္လည္း Logistic ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ဆ န္ႏွင့္ ဆန္ကြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္လိုအားရွိေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါေစ်း ကြက္ကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္  မိမိပို႔ကုန္မ်ား၏ အဆင့္ အတန္းစံ သတ္ မွတ္ခ် က္မ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီ ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္  ပို႔ကုန္ က႑တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အဓိကမ႑ိဳင္ မွရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ဆန္စပါး အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ရာ၌ "မ်ိဳးေစ့မမွန္၊ ပင္မသန္၊ မ်ိဳးေစ့ မွန္မွ၊ ပင္သန္မည္" ဆိုသကဲ့သို႔ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရရွိေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက လယ္ ယာထြက္ပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ တိုးျမင့္လာေစ ေရးအတြက္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ မ်ိဳးေစ့ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး၊ ဆန္စပါး စိုက္ပိ်ဳးမႈႏွင့္ ဆက္ စပ္သည့္ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သိုေလွာင္ရုံမ်ား တိုးပြားလာေရး၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ား ရရွိေရး၊ ရာသီဥတု၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ သြင္းအားစု/စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားျခင္း စေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး၊ အရည္အေသြး ျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား (ဠေူကန ဗိိနိ) တိုးျမင့္ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေခတ္မီစက္ကိရိ ယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ ရိတ္သိမ္းမႈ စနစ္ မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားလိုအပ္ျခင္း စသည့္ အခက္အခဲႏွင့္  စိန္ေခၚမႈမ်ားအားေက်ာ္လႊားကာ ယခုထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာပန္းတိုင္ကိုရရွိႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား အား "ၿပိဳင္တူတြန္း လွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္သည္" ဆိုသကဲ့သို႔ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူအသင္းအဖြဲ႕တို႔ လက္ တြဲ ညီညီပူးေပါင္း၍ မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္ တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

 

ဝင္းပပသူ