ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ျမႇင္႕တင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံျပင္ဆင္

Fri, 08/16/2019 - 04:30 -- admin_ygn

     ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏က်ဆင္းေနေသာ ပို႔ကုန္က႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အလို႔ငွာထိုင္းအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးရန္ပံုေငြမွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၉၅၄ သန္း ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါေငြမ်ား အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Roadshow မ်ား၊ ရည္မွန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကုန္စည္ျပပြဲ(Trade Fairs and Exhi-bitions) ဆိုင္ရာစီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္း အား ျမင့္မားလာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိေသာေဈးကြက္သစ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးရန္ပံုေငြဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီးမစၥတာ Jurin Laksanawisi ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္သြားရန္ ကတိျပဳ ေၾကာင္း၊ ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ကဆက္လက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ပို႔ကုန္တင္ ပို႔မႈက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္း၍ေဈးကြက္သစ္မ်ားတိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ဆိုပါက ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ဇြန္လတြင္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ရန္ပံုေငြတြင္ ဘတ္ေငြ ၁ ဒသမ ၁၇၉ ဘီလီယံရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

     ဘုတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာသံုးရပ္ႏွင့္ စီမံကိန္း (၂၀၅)ခုအား အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္တိုင္းျပည္၏ ယွဥ္ ၿပိဳင္စြမ္းအားျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္၊ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈ(RCEP)ကိစၥရပ္မ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္ အၿပီး သတ္ေရး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုင္း အီးယူ FTA ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ျပန္လည္ စတင္ရန္တို႔ ပါဝင္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

   စီးပြားေရးႏွင့္ကူသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ထိုင္း အီးယူ FTA မူေဘာင္အားအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အျမန္ဆံုး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ပစိဖိတ္ရပ္ဝန္း ၁၁ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ ပစိဖိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ Trans-Pacific Partnership (TPP) တြင္  ထိုင္းႏိုင္ငံပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါကရရွိမည့္ အက်ိဳး၊ အျပစ္တို႔အား အျမန္ဆံုး ေလ့လာတင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရွိရသ ည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဈးကြက္ သစ္မ်ား ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ သကဲ့သို႔ရွိၿပီး ေဈးကြက္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ ယခင္ကရရွိထားၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြား သည့္ အီရန္ကဲ့သို႔ေသာ ေဈးကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ အျခားတိုးတက္မႈအေနျဖင့္  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေအဂ်င္စီ ၄၄ ခုတို႔ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္ လမွေအာက္တိုဘာလအထိ ရာသီေပၚ သီးႏွံတန္ခ်ိန္ ၂၀ဝ၀ဝ အား ေဈးကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ နား လည္မႈစာခြ်န္လႊာ(MOU)အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

Source:Bangkok Post

လြင္မ်ိဳးေဇာ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး၊

ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕

International Trade News

Pages