ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းနႏြင္း

Tue, 11/29/2011 - 07:14 -- Anonymous (not verified)

ရွမ္းနႏြင္းရဲ႕ေစ်းက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေစ်းအေကာင္းဆုံးရခဲ့တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြက ၀ယ္လုိအား မ်ားမ်ားနဲ႔ ၀ယ္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ အေရာင္းရဆုံးႏွစ္လည္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္က်န္ေတြ အမ်ားႀကီး စုပုံေနတဲ့ ႏွစ္ခ်ဳိ႕နႏြင္း ေတြလည္း ေရာင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္။