ျပည္စားေတာ္ပဲ ေစ်းေကာင္းရသလုိ ေရာင္းအားလည္းေကာင္း

Mon, 10/17/2011 - 08:01 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ပဲေစ်းကြက္တြင္ စားေတာ္ပဲမွာ ေစ်းေကာင္းရေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ေစ်းအတုိင္း တစ္တင္းကုိ ၂၄၀၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေစ်းၿငိမ္ၿပီး၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပည္ေစ်းကြက္သုိ႔ ရန္ကုန္နဲ႔ ျပည္ၾကားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ