ျပည္စားေတာ္ပဲသီးႏွံ ႏွစ္စဥ္လိုလိုေစ်းေကာင္းရလ်က္ရွိ

Wed, 01/10/2018 - 09:20 -- admin_ygn

ျပည္ပဲေစ်းကြက္အတြင္း လက္လီလက္ကား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ပဲမ်ားအနက္ စားေတာ္ပဲသီးႏွံဟာ အၿမဲလိုလို လက္လီေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတဲ့ ပဲသီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအရလည္း ႏွစ္စဥ္ေစ်းေကာင္းရရွိတဲ့  ပဲသီးႏွံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ပဲလက္က်န္ပစၥည္းရွားလာတဲ့အတြက္ အိတ္အနည္းငယ္သာ လက္လီ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ၿပီး မင္းတုန္းပဲတစ္တင္းလွ်င္က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ ကေနဒါပဲတစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ တို႔ျဖင့္အမ်ိဳးအစား၊ အရည္ အေသြးကြာျခားခ်က္အရ ေစ်းကြာျခားမႈရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက  စားေတာ္ပဲသီးႏွံေစ်းမွာ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၃၇၅၀၀ ျဖင့္ အျခားလက္လီ ပဲမ်ားထက္ ေစ်းေကာင္းခဲ့သလို ယခုႏွစ္မွာလည္း အျခားလက္လီပဲမ်ား ထက္ေစ်းေကာင္းရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။                                           

     ခင္ေဆြ၀င္း