ျပည္ကုလားပဲေစ်း ဆက္လက္က်ဆင္း

Tue, 11/29/2011 - 07:18 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ကုလားပဲေစ်းမွာ ယခင္တစ္ပတ္က တစ္တင္း ၁၉၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိျပီး ယခု တစ္ပတ္တြင္ တစ္တင္း ၁၈၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ တစ္တင္း ၁၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ေစ်းေအးသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒသတြင္း ခြဲစက္သမားမ်ားမွ ပံုမွန္အ၀ယ္ရွိျပီး ကုလားပဲမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္တင္း ၂၀၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖင့္