ေျမပဲအ၀င္လႈိင္လုိ႔ ေစ်းေအးလာ

Fri, 10/21/2011 - 07:53 -- Anonymous (not verified)

ေတာင္ႀကီးေစ်းကြက္သုိ႔ ေျမပဲမ်ားအ၀င္လႈိင္လာပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းေဒသတ၀ုိက္ရွိ ရပ္ေစာက္၊ ဟုိပုံး၊ ဆီဆုိင္၊ နမ့္စန္၊ မုိင္း႐ွဴး၊ ေက်းသီးစတဲ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွထြက္တဲ့ ေျမပဲမ်ားအ၀င္လႈိင္လာတဲ့အတြက္ ေျမပဲေစ်းမွာလည္း